Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
BERD Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
IBEC Banc Internacional per a la Cooperació Econòmica
BIRD Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
BM Banc Mundial
bar bar Unitat de pressió de fluids. Unitat no recomanada per l’SI (1 bar = 100 000 Pa)
BR Barcelonès Els codis de comarca fixats per la DGPL s’utilitzen només en bases de dades
Ba bari És un element sòlid
b barn Unitat de superfície. Unitat no recomanada per l’SI (1 b = 10–28 m2)
bnc. barranc
b. barri
b. barriada
BD base de dades
BIOS basic input-output system (‘sistema bàsic d’entrada-sortida’)
batx. batxillerat
BUP batxillerat unificat polivalent
Bq becquerel Unitat d’activitat radioactiva del sistema internacional (unitat SI derivada)
B bel Unitat de relació entre dues potències, especialment acústiques. Unitat que s’utilitza conjuntament amb les SI (1 B = (1/2) ln 10 (Np))
BD Berguedà Els codis de comarca fixats per la DGPL s’utilitzen només en bases de dades
Be beril·li És un element sòlid
Bk berkeli És un element sintètic
β beta Segona lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Β beta Segona lletra (majúscula) de l’alfabet grec
bibl. bibliografia V. bibliogr.
bibliogr. bibliografia És preferible bibl.
bibl. biblioteca