Totes les abreviacions

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
colon de Costa Rica i d’El Salvador Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
α alfa Primera lletra (minúscula) de l’alfabet grec
final de demostració
peu És preferible ft
conjunt dels nombres naturals
Θ theta Vuitena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
derivada parcial
π pi Setzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
menor o igual
Å àngstrom Unitat de longitud d’ona d’una radiació. Unitat no recomanada per l’SI (1 Å = 10–10 m)
Ψ psi Vint-i-tresena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
equival V. doble implicació
μ micra Unitat de longitud obsoleta (com micró). És preferible micròmetre, de símbol μm
unió disjunta
coproducte
ξ csi Catorzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Ζ zeta Sisena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
£ lira [moneda d’Itàlia] V. | Estàndard Unicode. Consulteu Símbols monetaris
Φ fi Vint-i-unena lletra (majúscula) de l’alfabet grec
} clau de tancament V. {
intersecció
§ paràgraf V.
sumatori
μ mi Dotzena lletra (minúscula) de l’alfabet grec
Δ delta Quarta lletra (majúscula) de l’alfabet grec