Adreces

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
s/n sense número
apmt. apartament
àt. àtic
av. avinguda
bda. baixada
bxs. baixos
b. barri
b. barriada
bl. bloc
cant. cantonada
c/ carrer És preferible c.
c. carrer V. c/
cró. carreró
ctra. carretera
cinquè V. 5è. i 5.è
5è. cinquè És preferible | V. també 5.è
5.è cinquè És preferible o 5è. (per aquest ordre)
5a cinquena V. 5a. i 5.a
5a. cinquena És preferible 5a | V. també 5.a
5.a cinquena És preferible 5a o 5a. (per aquest ordre)
CP codi postal
desp. despatx
dta. dreta
entl. entresòl
esc. escala