Biblioteconomia i documentació

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
p. pàgines
p. pàgina
add. addenda
NB advertiu-ho bé (nota bene) V. n. b.
n. b. advertiu-ho bé (nota bene) És preferible NB
c. al voltant de (circa) V. ca.
ca. al voltant de (circa) És preferible c.
apt. apartat
ap. apèndix
art. article
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación Adreça: http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp
bibl. bibliografia V. bibliogr.
bibliogr. bibliografia És preferible bibl.
bibl. biblioteca
bibliot. biblioteconomia
butll. butlletí
cap. capítol
CRAI Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
c. circa (‘al voltant de’) V. ca.
ca. circa (‘al voltant de’) És preferible c.
cit. citat/ada
coed. coedició
coed. coeditat/ada
coed. coeditor/a
col·l. col·laborador/a