Organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
ACP Àfrica, Carib i Pacífic
CIA Agència Central d’Intel·ligència
ENEA Agència Europea per a l’Energia Nuclear
AIE Agència Internacional de l’Energia
AIEA Agència Internacional de l’Energia Atòmica
AEIE agrupació europea d’interès econòmic
ACNUR Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats
AG Assemblea General Òrgan principal de les Nacions Unides
ASEAN Associació de les Nacions del Sud-est Asiàtic
AELC Associació Europea de Lliure Comerç
IDA Associació Internacional de Desenvolupament
ALADI Associació Llatinoamericana d’Integració
AN Audiència Nacional
AP Audiència Provincial
AIFM Autoritat Internacional dels Fons Marins
BAfD Banc Africà de Desenvolupament
BADEA Banc Àrab per al Desenvolupament Econòmic de l’Àfrica
BAsD Banc Asiàtic de Desenvolupament
BCE Banc Central Europeu
CARIBANK Banc de Desenvolupament del Carib
BEI Banc Europeu d’Inversions
BERD Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
IBEC Banc Internacional per a la Cooperació Econòmica
BIRD Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
BM Banc Mundial