Símbols matemàtics

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
àlef
arrel quadrada
{ clau d’obertura V. }
} clau de tancament V. {
[ claudàtor d’obertura V. ]
] claudàtor de tancament V. [
congru, còngrua
conjunt buit, conjunt nul
conjunt dels nombres complexos
conjunt dels nombres enters
conjunt dels nombres naturals
conjunt dels nombres racionals
conjunt dels nombres reals
coproducte
derivada parcial
diferent, desigual
divideix
doble implicació V. equival
equival V. doble implicació
existeix, hi ha
! factorial
final de demostració
idènticament igual, congru, còngrua
= igual
igual per definició