Legislació

Abreviació ◊ Desenvolupament ◊ Observacions
GATT Acord general sobre aranzels duaners i comerç En anglès, General Agreement on Tariffs and Trade
BIMJ Butlletí d’Informació del Ministeri de Justícia En castellà, Boletín de Información del Ministerio de Justicia
BOE Butlletí Oficial de l’Estat En castellà, Boletín Oficial del Estado
BOCAIB Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
BOP Butlletí Oficial de la Província En castellà, Boletín Oficial de la Provincia
BOCG Butlletí Oficial de les Corts Generals En castellà, Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOPC Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
BOPA Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
CC Codi civil En castellà, Código Civil
CCC Codi civil de Catalunya
CCo Codi de comerç En castellà, Código de Comercio
CDC Codi de dret canònic En castellà, Código de Derecho Canónico
CF Codi de família
CSCM Codi de successions per causa de mort
CP Codi penal En castellà, Código Penal
CPM Codi penal militar En castellà, Código penal militar
CDCC Compilació del dret civil de Catalunya
const. constitució
CE Constitució espanyola En castellà, Constitución española
CEDH Convenció europea dels drets humans
CEPDHLF Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals
DDHC Declaració dels drets de l’home i del ciutadà
DUDH Declaració universal dels drets humans
D decret
DLEG decret legislatiu