Presentació

La tercera edició del llibre d’estil de la Universitat de Barcelona, el CUB, a més de mantenir les millores d’anteriors edicions i de contenir un conjunt de criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions redactats pels tècnics dels Serveis Lingüístics amb l’objectiu de millorar la qualitat lingüística dels textos elaborats per la comunitat universitària, incorpora una entrada als criteris que palesa millor el multilingüisme que la Universitat de Barcelona vol afavorir i permet distingir més clarament els llibres d’estil de les diferents llengües: català, castellà i anglès.

Amb aquesta versió, iniciem el llibre d’estil de castellà amb els criteris per a un llenguatge no sexista i, paral·lelament, augmentarem i revisarem els criteris tant de català com de castellà i d’anglès, en tots aquells aspectes que solucionin les necessitats de la docència, la recerca i la gestió universitària, a més de la comunicació institucional. El CUB, doncs, serà un reflex més del multilingüisme que vol promoure la Universitat de Barcelona.

Amb la mateixa voluntat de servei, hem obert el portal de les guies ràpides del CUB, que conté resums dels capítols més importants del CUB.

Amb aquests materials i recursos, els Serveis Lingüístics acompleixen la missió d’assessorament lingüístic multilingüe en l’àmbit universitari que els assigna l’Estatut de la Universitat de Barcelona i contribueixen a fer de la nostra universitat una universitat millor.

Mercè Puig Rodríguez-Escalona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística
Conxa Planas Planas, directora dels Serveis Lingüístics

Barcelona, gener de 2018


Universitat de Barcelona

CREATIVE COMMONSACCESSIBILITATRSSTwitterFacebook