Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals
Crèdits: 60
Presentació

El màster, degà de la formació en gestió cultural a l’estat espanyol, s’inicia l’any 1989. Amb un equip pedagògic format per professionals en actiu i acadèmics de gran prestigi proposa un programa que respon a les necessitats actuals dels equipaments, col·lectius i projectes d’emprenedoria cultural. Una formació innovadora que combina l’anàlisi d’experiències, la reflexió conceptual, els exercicis de simulació i altres mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual, la capacitat per donar resposta als reptes de gestió i el desenvolupament del sentit comú. La composició del grup, amb una important presència de participants internacionals i de professionals amb experiència, afavoreix l’intercanvi, la comparació amb realitats diferents i la xarxa de contactes professionals de futur. L’aprenentatge cooperatiu, reforçat en els treballs en grup, permet simular els equips de treball de les organitzacions més innovadores.

El programa ofereix una formació de qualitat al servei de la plena incorporació i reciclatge de professionals innovadors i competents al si de les diverses institucions i empreses culturals; fomenta la creació de projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional; i propicia l’intercanvi d’experiències entre els participants i agents professionals.

 • Nombre de crèdits ECTS: 60
 • Format docent: presencial i a distància (veure calendari ubicat al final de la pàgina web del curs).
 • Idioma: castellà (els estudiants poden presentar els seus treballs escrits en castellà, català o anglés, y el  Projecte final també en francés, italià o portugués).
 • Durada: 2 cursos.
 • Requisits acadèmics d’accés 1er any: Graduats universitaris i participants sense titulació universitària. Aquests últims obtenen un Diploma d’extensió universitària.
 • Perfil d’accés 2on any: Accés automàtic per part dels graduats dels diplomes de postgrau de la UB següents: “Disseny de Projectes culturals”, “Territoris creatius i turisme cultural”, “Producció i gestió d’espectacles i festivals” o “Cooperació i gestió cultural internacional” (veure document adjunt). També hi accedeixen els graduats de: Especialización en Gerencia y gestión cultural de la Universidad Nuestra Señora del Rosario (Colòmbia) i Maestría en Administración de organizaciones del sector cultural y creativo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
 • Preu: 7.318€, els dos cursos acadèmics -el primer curs 3.368€ i el segon 3.950€- (forma de pagament: 10% per a reservar la plaça; 40% abans d’iniciar el curs; dos qüotes del 25% durant el curs).
 • Sortides professionals: Gestor de projectes culturals i patrimonials; Gerent d’organitzacions o empreses culturals, Tècnic de cultura en l’administració pública.

 

Metodologia
Presencial

Avantatges de la formació presencial:

 • Aprendre dia a dia, de forma evolutiva i compartida amb altres companys de la ma del professorat i dels recursos dinàmics de l’aula
 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector coneixent de primera mà casos de bones pràctiques.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions diferents de les pròpies.
 • Viure diàriament en una metròpolis cultural cosmopolita, Barcelona, amb una gran programació, dinamisme creatiu i innovador, i molts projectes culturals de referència internacional.

 

Metodologia
A distància

Avantatges de la formació a distància:

 • Seguir un ritme d’estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de cada participant.
 • Desenvolupar actituds d’autonomia, autoregulació i constància, i d’organització del temps i del treball, lligades al procés d’aprenentatge, de gran utilitat en l’exercici professional contemporani.
 • Fer possible que aquelles persones que viuen en països o llocs allunyats o amb incompatibilitat horària, puguin accedir a una formació de qualitat. 

Avantatges de les 2 setmanes presencials a Barcelona:

 • Interactuar cara a cara amb professionals acreditats del sector.
 • Realitzar networking amb companys rebent i compartint un gran nombre d’experiències.
 • Interactuar i projectar en grups, aprenent de manera col·lectiva i confrontant experiències i reflexions.
 • Viure per uns dies el dinamisme de Barcelona, una metròpolis cultural cosmopolita amb molts projectes de referència.
Programa

PROGRAMA 1er any

A. SECTORS I ACTORS CULTURALS (3 crèdits)

Estructura i dinàmica del sectors culturals

Anàlisi dels actors culturals

Visites a organitzacions culturals

B. GESTIÓ CULTURAL TERRITORIAL  (4 crèdits)

Política cultural territorial

 • Govern local: política, mediació i gestió de serveis públics
 • Organització, pressupost i procediment administratiu
 • Models i estratègies de política cultura local
 • L’Agenda 21 de la cultura
 • Models de governança i gestió d’equipaments culturals públics

Participació i dinamització cultural comunitària

 • Empoderament ciutadà i democràcia cultural
 • Participació comunitària: dinàmiques, negociació i coordinació
 • Dinàmica, gestió i normativa de festes i esdeveniments de carrer
 • Entitats no lucratives: gestió i models de governança
 • Estratègies i experiències d’animació sociocultural
 • Gestió intercultural: models i experiències

Planificació estratègica territorial

 • Models de planificació estratègica territorial
 • Disseny i elaboració de plans estratègics territorials
 • Cartografies culturals territorials
 • Estratègies de programació i implementació
 • Avaluació de plans estratègics

C. DIMENSIONS DE LA GESTIÓ CULTURAL (4 crèdits)

 • Anàlisi introductori als diferents àmbits de la gestió cultural
 • Presentació d’algunas experiències
 • Principals estratègies aplicades

D. BASES DE L’ACCIÓ CULTURAL (4 crèdits)

Política cultural

 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

Economia de la cultura

 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

Empoderament i referents creatius

 • Ascepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Dinàmiques culturals contemporanies

E. DISSENY ESTRATÈGIC (4 crèdits)

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic
 • Objectius estratègics i operatius
 • L’avaluació de projectes i programes
 • Disseny de programes i avaluació de recursos
 • Anàlisi de projectes i referents culturals

F. INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RECURSOS (4 crèdits)

Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals:
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d’autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d’anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d’ingressos
 • Punt d’equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l’estratègia de comunicació
 • Comunicació digital i convencional
 • Gestió del patrocini

G. PROJECTE FINAL POSTGRAU EN GESTIÓ CULTURAL (7 crèdits)

 • Selecció del tema
 • Disseny i planificació del projecte
 • Selecció i anàlisi de referents
 • Desenvolupament d’estratègies
 • Proposta operativa
 • Redacció i presentació

PROGRAMA  2on any 

A. ANÁLISI GESTIÓ CULTURAL (4 crèdits)

 • Agents, factors i mercats
 • Anàlisi d’estratègies
 • Anàlisi d’experiències
 • Prospectiva i diagnosi de la dimensió

B. COMUNICACIÓ I MÀRQUETING CULTURAL (5 crèdits)

Màrqueting cultural

 • Màrqueting cultural: anàlisi estratègica
 • Target i posicionament
 • Anàlisi i segmentació de públics
 • Nous públics i fidelització
 • Empoderament de públics

Comunicació cultural

 • Estratègies de comunicació: valors, identitat, imatge
 • Pla de comunicació
 • Comunicació digital i convencional: canals i elements
 • Publicitat i pla de mitjans

Relacions públiques i protocol

 • Relacions públiques
 • Protocol

C. FINANÇAMENT I VIABILITAT DE PROJECTES I ORGANITZACIONS CULTURALS (5 crèdits)

Obtenció i gestió de recursos propis

 • Introducció al finançament de les activitats culturals
 • Finançament via el mercat
 • Estratègia de política de preus

Estratègies de captació de recursos externs

 • Alternatives d’obtenció de recursos externs
 • Finançament via pressupostos públics
 • Finançament via mecenatge institucional i patrocini empresarial
 • Estratègia de finançament participatiu

Viabilitat de projectes i organitzacions culturals

 • Introducció al concepte de viabilitat econòmica
 • Estratègies i experiències d’emprenedurisme cultural
 • Disseny d’un pla d’empresa
 • Pla financer

D. GESTIÓ CULTURAL AVANÇADA (6 crèdits)

Prospectiva i innovació

 • Creativitat versus innovació
 • Valor i percepció de qualitat
 • Anàlisi crítica dels paradigmes contemporanis de política cultural
 • Anàlisi prospectiva

Recursos humans, lideratge i models de governança

 • Models de governança i relació amb actors influents
 • Models i praxis directives, de lideratge i gestió d’equips
 • Organigrames i models d’oganització
 • La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
 • Perfils i reptes del gestor cultural contemporani

Estratègies de mediació i pràctiques col·laboratives

 • Lògiques i estratègies de mediació
 • Impactes i interaccions entre cultura, educació i estratègies socials
 • Estratègies d’empoderament i voluntariat cultural
 • Fonaments, paradigmes i estratègies de les pràctiques col·laboratives
 • Anàlisi i avaluació d’experiències

E. TREBALL FINAL DE MÀSTER (10 crèdits)

Anàlisi

 • Marc teòric i contextualització
 • Anàlisi sectorial i territorial
 • Diàgnosi interna i externa
 • Benchmarking

Definició de projecte

 • Dimensió estratègica nuclear (missió, visió, valors, objectius i línies estratègiques)
 • Proposta de programació
 • Forma jurídica, encoratge institucional i d’altres aspectes legals
 • Organigrama i gestió de recursos humans
 • Pla de comunicació
 • Disseny tècnic de la producció
 • Cronograma
 • Pressupost i estratègies de finançament

Avaluació 

 • Sistema d’avaluació
 • Indicadors d’avaluació

 

Llegir més
Llegir menys
Pràctiques professionals

Un aspecte interessant del programa consisteix en la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques en una organització cultural -veure llistat-. La Universitat de Barcelona, per fer-ho, posa a disposició de les institucions que ho desitgen un model estàndard de conveni de practiques. El coordinador de pràctiques, Tino Carreño, acompanyarà als estudiants en el seu procés individual de recerca de les mateixes. També informarà als alumnes de les possibles pràctiques que estiguin a l’abast des del programa.

CENTRES DE PRÀCTIQUES
Associacions, fundacions, ateneus...
Recerca i formació (centres, universitats, facultats, departaments...)
Companyies i grups musicals
Comunicació i difusió (gabinets de premsa, projectes de difusió…)
Cooperació internacional (Embaixades, consulats, cases, instituts estrangers…)
Espais d'exhibició (I)
Espais d'exhibició (II))
Espais d'exposició
Espais de creació
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (I)
Festivals, fires i d'altres esdeveniments culturals (II)
Gestió patrimonial i documental (museus, espais arqueològics, arxius, biblioteques)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Gestió territorial (Ajuntaments, centres civics, centres culturals) (I)
Indústries culturals (empreses, edició…)
Graduats del programa

Entre els graduats del màster, existeix un gran nombre de professionals amb càrrecs de responsabilitat a diferents equipaments i projectes culturals nacionals i internacionals com són, entre d’altres, El Festival Grec, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCA), l’Auditori de Barcelona, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CONCA), el Museu Etnològic de Barcelona, Centro Cultural PUPC, La Seca Espai Brossa, Auditori Pau Casals de El Vendrell, Fundació Suñol, Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Fundación Ciudad de la Plata (Argentina), Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión Cultural, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Institut Europeu del Mediterrani (IEMED), Trinomio Gestión Cultural de Santiago de ChileCentro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP Chile), FiraTàrrega, Nau Ivanow, Cie Fabienne BergerMunicipalidad de Concepción (Chile), International Center of Graphic Arts de Liubliana (Eslovenia), Museu d’Art Jaume Morera de Lleida…

 

Direcció, coordinació i professorat convidat
Lluís Bonet

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Director acadèmic i docent del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Àngel Mestres

Director Trànsit projectes.

Coordinador acadèmic i docent del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Jordi Fàbregas

Director Centre Civic San Agustí.

Tutor acadèmic del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Francesc Benlliure

Responsable de projectes de Transferència tecnològica de la Fundació Bosch i Gimpera.

Tutor acadèmic del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals (versió semipresencial).

Herman Bashiron Mendolicchio

Especialista en Mobilitat Cultural, Art Contemporani i Cooperació Cultural Internacional.

Tutor acadèmica del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals. (versió online).

Cèsar Abella

Fundador i director general de Trivium.

 

 

Isona Admetlla

Gestora cultural, consultora i docent. Berlinale-World Cinema Fund.

Jordi Baltà

Consultor i investigador especialista en la gestió i politiques culturals.

Joaquina Bobes

Consultora en ARTImetria.

Tino Carreño

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en la gestió i producció d’espectacles i festivals d’arts escèniques i música.

Coordinador de pràctiques del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Ramon Castells

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i Cap d’Estudis al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Jaume Colomer

Professor del departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona i consultor cultural especialitzat en arts escèniques.

Xavier Cubeles

Responsable de l’àrea d’economia del Laboratori de Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media – Centre d’Innovació.

Albert de Gregorio

Professor del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i Gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.

Antoni Laporte

Director ARTImetria.

Gemma Lladós

Responsable d’administració en Trànsit projectes.

 

Josep Matas

Docent del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Valentí Oviedo

Gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona.

 

Andreu Puig

Administrador del Museu d’Història de Barcelona

Xavier Roigé

Professor del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Docent del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals.

Pep Salazar

Director executiu de l’OFFF Festival.

Jordi Tresserras

Professor del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i Especialista en Turisme Cultural. Director IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Anna Villarroya

Professora del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona.

Facebook
Calendari

VERSIÓ PRESENCIAL

 • Periode docent: del 20 d’octubre del 2021 al 30 de juny del 2023.
 • Horaris: dilluns i dimecres de 16h a 20h.
 • Preinscripció: fins octubre de 2021
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

VERSIÓ SEMIPRESENCIAL

 • Periode docent a distància: del 6 d’octubre del 2021 al 30 de juny del 2023.
 • Setmanes presencials: 3 setmanes intensives, del 12 al 23 de setembre de 2022.
 • Horaris setmanes presencials: de dilluns a divendres de 9h30 a 17h.
 • Preinscripció: fins octubre de 2021
 • Lloc d’impartició: l’Edifici IL3 de la Universitat de Barcelona, C/ Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona (ubicació)

L’organització es reserva el dret de modificar les dates previstes. En aquest cas, la secretaria avisarà als alumnes amb la màxima antelació possible.

 


preinscripció i matriculació


Accepto els terminis i condicions legales


Vull rebre comunicacions comercials i publicitaries del Institut de Formació Contínua relacionats amb la formació

* Camps obligatoris