Actualitat

Congrés internacional Postguerres/ Aftermaths of War

Des de la Secció d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona volem convidar tant a experts en el tema com a joves investigadors procedents de tot el món, a venir i participar en el congrés que sota el títol Postguerres/ Aftermaths of War

Barcelona, 5, 6 i 7 de juny de 2019

Secció d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona

Des de la Secció d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona volem convidar tant a experts en el tema com a joves investigadors procedents de tot el món, a venir i participar en el congrés que sota el títol Postguerres/ Aftermaths of War celebrarem entre el 5 i 7 de juny de 2019. El Congrés no només pretén ser un punt de trobada entre historiadors i historiadores amb posicionaments historiogràfics diferents. També vol travessar fronteres disciplinars i generar sinèrgies amb la recerca feta des de l’àmbit més general de les humanitats i les ciències socials. Així, l’objectiu de l’esdeveniment és establir des de diferents punts de partida un diàleg obert que permeti un enriquiment mutu i l’aprofundiment en el coneixement d’aquestes conjuntures històriques tan especials i decisives.

El segle XX ha estat un segle marcat per la guerra. Tant les dues Guerres Mundials com la Guerra Freda, en totes les seves concrecions locals arreu del món, han donat forma a una època en la qual a l’Estat Espanyol l’any 2019 es commemora el 80è aniversari de la fi de la seva particular Guerra Civil. Els períodes de postguerra sovint s’han deixat de banda des del camp de la historiografia i els estudis socials pel fet de considerar-se moments de transició on simplement esdevenen de forma automàtica les conseqüències de l’enfrontament bèl·lic. Tanmateix, sabem que han estat conjuntures decisives en les quals s’han gestat des de l’experiència de guerra nous models polítics, socials, econòmics i culturals; models que han marcat profundament les posteriors estabilitats.

L’experiència de guerra ha estat igualment decisiva en el desenvolupament de la subjectivitat històrica de diferents actors socials, alguns debilitats per la violència repressora de les forces bel·ligerants, altres empoderats per la seva necessària mobilització en l’esforç bèl·lic. Efectivament, els escenaris de postguerra han esdevingut històricament el context de desplegament de polítiques de repressió sistemàtica i disciplines de desplaçament dels vencedors respecte als vençuts. En aquest sentit, no solament han deixat un llegat de difícil reconciliació. També han esborrat de la memòria col·lectiva les trajectòries històriques de subjectes socials i polítics protagonistes fins aleshores, tot neutralitzat els processos d’empoderament subaltern generats en les crides bèl·liques a la mobilització general, o integrant els nous subjectes en les jerarquies del nous ordres plantejats. En termes econòmics i socials, les postguerres han estat l’escenari d’unes situacions d’excepcionalitat en les quals les dificultats de les guerres s’han perllongat fins molt temps després de la seva finalització.

Per inscriure’s: https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=c4575ba1b1c137fdd8ee&PHPSESSID=sstnhk7ajht37psrtbt3svlqn6

Programa del Congrés

 

Congreso Internacional Postguerres: Aftermaths of War

Barcelona, 5, 6 y 7 de junio de 2019

Sección de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona

Desde la Sección de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona queremos invitar tanto a expertos en el tema como a jóvenes investigadores procedentes de todo el mundo, a venir y participar en el congreso que bajo el título Posguerras/ Aftermaths of War celebraremos entre el 5 y el 7 de junio de 2019. El Congreso no sólo pretende ser un punto de encuentro entre historiadores e historiadoras con posicionamientos historiográficos diferentes. También quiere atravesar fronteras disciplinares y generar sinergias con la investigación hecha desde el ámbito más general de las humanidades y las ciencias sociales. Así, el objetivo de la reunión es establecer desde diferentes puntos de partida un diálogo abierto que permita un enriquecimiento mutuo y la profundización en el conocimiento de estas coyunturas históricas tan especiales y decisivas.

El siglo XX ha sido un siglo marcado por la guerra. Tanto las dos Guerras Mundiales como la Guerra Fría, en todas sus concreciones locales alrededor del mundo, han dado forma a una época en la que en el Estado Español en 2019 se conmemora el 80º aniversario del fin de su particular Guerra Civil. Los periodos de posguerra a menudo se han dejado al margen desde el campo de la historiografía y los estudios sociales por el hecho de considerarse periodos de transición donde simplemente acontecen de forma automática las consecuencias del enfrentamiento bélico. Aun así, sabemos que han sido coyunturas decisivas en las que desde la experiencia de guerra se han gestado nuevos modelos políticos, sociales, económicos y culturales que han marcado profundamente las posteriores estabilidades.

La experiencia de guerra ha sido igualmente decisiva en el desarrollo de la subjetividad histórica de diferentes actores sociales, algunos debilitados por la violencia represora de las fuerzas beligerantes, otros empoderados por su necesaria movilización en el esfuerzo bélico. Efectivamente, los escenarios de posguerra han acontecido históricamente en un contexto de despliegue de políticas de represión sistemática y disciplinas de desplazamiento de los vencedores respecto a los vencidos. En este sentido, no solamente han dejado un legado de difícil reconciliación. También han borrado de la memoria colectiva las trayectorias históricas de sujetos sociales y políticos protagonistas hasta entonces, neutralizado los procesos de empoderamiento subalterno generados en los llamamientos bélicos a la movilización general, o integrando a los nuevos sujetos en las jerarquías de los nuevos órdenes planteados. En términos económicos y sociales las posguerras han sido el escenario de unas situaciones de excepcionalidad en las que las dificultades de las guerras se han prolongado hasta mucho tiempo después de su finalización.

Para inscribirse: https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=c4575ba1b1c137fdd8ee&PHPSESSID=sstnhk7ajht37psrtbt3svlqn6

Programa del Congreso

 

International Congress Postguerres/ Aftermaths of War

Barcelona, 5, 6 and 7 June 2019

Department of Contemporary History, University of Barcelona

We in the Department of Contemporary History at the University of Barcelona would like to extend an invitation to experts in the subject and to young researchers from around the world to come and take part in a congress being held under the banner Postguerres/ Aftermaths of War from 5 to 7 June 2019. The aim of the congress is not only to serve as a meeting place for historians who adopt different historiographical positions, but also to reach across disciplinary boundaries and generate synergies with research being conducted in the wider arena of the humanities and social sciences. In other words, the event seeks to establish an open dialogue drawing on a variety of starting points that will be mutually enriching and deepen our understanding of these special and decisive historical conjunctures. 

The twentieth century was a century marked by war. Two world wars, the Cold War and the Cold War’s local skirmishes across the globe have given shape to an era in which the Spanish state, in 2019, will commemorate the eightieth anniversary of the end of its own civil war. Post-war periods have often been excluded from the field of historiography and social studies because they are regarded as moments of transition in which the consequences of military confrontations simply unfold automatically. We know, however, that they have been decisive conjunctures that give rise to new political, social, economic and cultural models based on the experience of war and that these models have a profound effect on subsequent stabilities.

The experience of war has also been decisive in the development of the historical subjectivity of a variety of social actors, some of which have been weakened by the repressive violence of the belligerent forces, while others have been empowered by the necessity of their mobilisation for the war effort. Indeed, post-war scenarios have historically become a context for the deployment of policies of systematic repression and the victors’ regimented displacement of the vanquished. In this respect, they have not merely produced a legacy of difficult reconciliation. They have also erased the historical trajectories of hitherto leading social and political actors from collective memory, neutralising processes of subaltern empowerment arising from wartime calls for general mobilisation or integrating new subjects into the hierarchies of proposed new orders. In economic and social terms, post-war periods have set the stage for exceptional circumstances in which wartime hardships persist long after the wars themselves have ended.     

Site to make the payment: https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=c4575ba1b1c137fdd8ee&PHPSESSID=sstnhk7ajht37psrtbt3svlqn6

Program of the Congress