El Master de Historia Contemporánea y Mundo Actual, es un máster propio organizado por la Universidad de Barcelona, ​​que pretende formar estudiantes y profesionales interesados ​​en profundizar en el conocimiento de la historia y las dinámicas sociales y políticas de los siglos XIX y XX, con el fin de ayudar a entender la complejidad del mundo actual.

El máster incide en los procesos de evolución y ruptura que se han producido desde el siglo XIX hasta la actualidad y que han configurado nuestro presente. Plantea una visión global de la historia que contribuye a desarrollar la capacidad de analizar y comprender la diversidad histórica y cultural del mundo en que vivimos y, en consecuencia, a fomentar el respeto por los valores de los demás y la conciencia cívica.

Se orienta a personas interesadas en la investigación histórica, con voluntad de profundizar en el estudio de la historiografía contemporánea y las diversas líneas de investigación y tendencias recientes en el ámbito de las ciencias históricas.

Asimismo, quiere formar profesionales capacitados para aplicar la historia a los ámbitos de la cultura y la comunicación. Este máster da acceso al doctorado y la realización de prácticas

 

Total de créditos: 60 (15 créditos obligatorios + 30 créditos optativos +15 créditos Trabajo Fin de Master obligatorio). Pudiéndose cursar a tiempo parcial con un mínimo 20 créditos por curso

Modalidades: Presencial (con un 30% online) y Virtual.

Lengua de impartición: Presencial en catalán y Virtual multilingüe (la comunicación en el aula se realiza con una herramienta de traducción automática que permite relacionarse tanto en catalán como en castellano).

Plazas: Presencial 20 plazas, Virtual 20 plazas.

Precio orientativo: 46 euros por crédito (82 euros para los estudiantes que no sean de la UE). Becas para estudios de màster y para estudios de doctorado.

Mas información

 

Coordinador del máster:

Jordi Roca Vernet: jrocavernet@ub.edu

 

Secretaría del Master de Historia Contemporánea y Mundo Actual

Facultad de Geografía e Historia (UB)

Despacho 1095, 1ª planta

Montalegre 6, 08001 Barcelona

(+34) 934 037 809 (dada la situación de teletrabajo es necesario concertar una cita previa a través del correo electrónico)

master.contemporania@ub.edu

Professorat

Assignatures i horàris

1er Quadrimestre

Asignatura Presencial Online
Els arxius de la contemporaneïtat en l'era digital (obligatòria) Carles Viñas Jordi Ibarz
Metodologia de la recerca i transferència del coneixement (obligatòria)* Queralt Solé Queralt Solé

2on Quadrimestre

Asignatura Presencial Online
Processos de construcció nacional. Catalunya i Espanya (optativa) Jordi Roca Vernet Agustí Colomines
Identidades de género y movilización en el siglo XX (optativa)* Gemma Torres Gemma Torres

Critèris d'admissió

 • Requisits generals

  D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Ensenyament Superior) que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l’EEES. En aquest cas, és necessària o bé l’homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
 • Requisits específics

  Les titulacions de grau o llicenciatura preferents d’accés són: Història, Humanitats, Periodisme, Ciències de la Informació, Ciències Polítiques, Història de l’Art, Antropologia i Geografia; així com les altres titulacions vinculades a les àrees d’Art i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques.

  Per a l’alumnat que vulgui accedir al màster procedent d’altres titulacions la Comissió d’Admissió determinarà, en cada cas, la realització del nombre de crèdits formatius complementaris per part de l’alumne. Les assignatures que corresponen als complements són:

  • Història Contemporània d’Espanya: 6 crèdits.
  • Història Contemporània de Catalunya: 6 crèdits.
 • Criteris de selecció

  La Comissió d’Admissió decideix en funció dels criteris següents:

  • Expedient acadèmic: fins a 4 punts.
  • Idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Àrea del coneixement d’Art i d’Humanitats: 2 punts.
  • Idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Àrea del coneixement de les ciències Socials i Jurídiques: 1 punt.
  • Curriculum Vitae. Adequació del perfil professional, experiències en l’àmbit de la investigació històrica, en l’acadèmia i la gestió cultural: fins a 2 punts.
  • Acreditació del nivell igual o superior al B2 en la llengua anglesa: 1 punt.
  • Acreditació oficial del coneixement d’altres idiomes estrangers: 0,5 punts.
  • Motivació personal: 0,5 punts.

   

 • Preinscripció

  Procés de preinscripció OBERT 

  Per realitzar la preinscripció cal aportar la següent documentació (podeu adjuntar-la al formulari de preinscripció online):

  • Formulari de preinscripció online
  • Fotocòpia del títol de grau o llicenciatura
  • Fotocòpia del DNI / Passaport
  • Expedient acadèmic on consti la nota mitjana
  • Currículum Vitae
  • Fotocòpia de titulacions que acreditin coneixements lingüístics.
  • Carta de motivació

  Finalitzat el termini de preinscripció, la secretaria del màster comunicarà als preinscrits la resolució de la Comissió d’Accés.

  Avís: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21€. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només es tramitarà la devolució en el cas que el màster no s’impartís.

 • Procès de matriculació

  1r Tutoria

  • L’alumnat ha d’enviar l’imprès de preselecció de les assignatures a cursar a l’adreça:  master.contemporania@ub.edu
  • Si l’alumnat o la coordinació creuen necessari de fer una tutoria es fixarà una cita que podrà ser presencial o online.
  • El període de tutories serà de l’1 al 15 de juliol i de l’1 al 10 de setembre.

   

  2n Formalització de la matrícula. Cal aportar la següent documentació original:

  • Imprès de sol·licitud de matrícula signat.
  • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del títol d’accés
  • Expedient acadèmic (només aquells alumnes que accedeixen al màster amb titulacions externes a la Universitat de Barcelona) signat per la Secretaria de la universitat respectiva o amb codi segur de verificació.
  • Imprès de preselecció de les assignatures aprovada i signada pel coordinador Online o presencial
  • Fotocòpia DNI o Passaport.

   

  Podeu entregar la documentació:

  • Personalment a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Secretaria de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
  • Per correu postal a aquesta adreça: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, Barcelona.

   

  3r. Formalització de lautomatrícula online. 

  Introduir les assignatures a matricular, mitjançant laplicació dautomatrícula.

  • Heu de seleccionar un mòdul i marcar les assignatures que voleu matricular mòdul a mòdul.
  • Heu de prémer el botó “Enviar al tutor”. El coordinador confirmarà la matrícula i us la retornarà.
  • Rebreu el correu i heu de tornar a accedir a la matrícula des de l’adreça que us indica i acabar-la d’omplir amb les dades personals i les dades econòmiques.
  • Un cop introduïdes totes aquestes dades se us mostrarà un resum de tot. Heu de confirmar i sortirà el resguard de matrícula, que podeu imprimir i anar a fer el pagament en el cas d’ haver escollit la modalitat d’efectiu o efectiu en terminis.Aquest serà el vostre resguard de matrícula.

   

  MOLT IMPORTANT: En el moment que rebeu el correu de confirmació de les assignatures enviat pel coordinador, us caldrà tornar a accedir a l’automatrícula oline per finalitzar la matrícula. Si no ho feu, no quedareu matriculats.

   

 • Alumnes amb titulació alinea a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

  Per a la realització de la matrícula, els alumnes amb titulació aliena a l’EEES han d’aportar la següent documentació:

  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del títol d’accés
  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica d’un certificat emès pel Ministeri d’Educació del país d’origen conforme el títol dona accés a estudis de màster en el país d’origen.
  • Original o fotocòpia compulsada i legalitzada per via diplomàtica del certificat de notes (la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en què s’especifiqui la durada en cursos acadèmics dels estudis superats i la relació de matèries que integren aquests estudis on consti la valoració en crèdits i la qualificació obtinguda).

   

  Hi ha dos procediments per legalitzar la documentació per via diplomàtica:

  Si el vostre país d’origen ha signat el conveni de l’Haia (vegeu aquí la llista de països signants del conveni), podeu legalitzar la documentació posant a cada document el segell conegut com la postil·la de l’Haia (a la vostra universitat d’origen us poden assessorar sobre aquest tràmit).

  Si el vostre país d’origen no ha signat el conveni de l’Haia, heu de seguir els passos següents:

  El ministeri d’educació del vostre país ha de verificar que la documentació de la vostra universitat és vàlida. Una vegada tingueu aquest segell del ministeri d’educació, el ministeri de relacions exteriors del vostre país ha de tornar a validar la informació del ministeri d’educació (de nou un segell). Un cop aconseguit el segell del ministeri d’educació i del ministeri de relacions exteriors, podeu dirigir-vos al Consolat d’Espanya per tal que validin de nou els documents. Finalment, heu d’enviar (els originals o fotocòpies compulsades) a la Universitat de Barcelona a aquesta adreça postal: Secretaria de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Carrer Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.

  Per últim, una comissió de la Universitat de Barcelona ha de valorar la documentació i donar el vistiplau a la vostra matrícula al màster. Aquest tràmit de la Universitat de Barcelona té un cost de 216€, establert per la Generalitat de Catalunya.

  Canvis que s’han de fer en la pàgina web de la secció: http://www.ub.edu/dphc/