Treballs D.E.A.
2002-2003

Tenir o no identitat: el vel com a provocació

Autor: BENEDÍ, Meritxell

Director: Dra. Mary Josephine Nash Baldwin, catedràtica

Universitat de Barcelona, 2002-2003

El propòsit fonamental d’aquesta investigació és estudiar els processos de formació i canvi d’identitat en noies magribines residents a Catalunya. S’assenyala en aquest sentit un procés continu i permanent de renegociació de les identitats per part de les noies magribines depenent del context en què es troben, fet que fa reflexionar sobre la utilització de certs símbols característics de la seva cultura per mostrar la seva inclusió o exclusió en el discurs dominant.

Seguint la línia del grup de recerca “Multiculturalisme i Gènere” que dirigeix Mary Nash que analitza els processos de construcció d’identitats des d’una perspectiva històrica a través de la interdisciplinarietat, en aquesta investigació intentem observar i historitzar les pautes de construcció culturals que porten a la inclusió, marginalització o exclusió de certs grups humans en determinats moments històrics reconeixent, d’entrada, la seva capacitat d’agència social i històrica (Nash, 2001)

Segons aquests paràmetres i per a la nostra recerca, hem decidit prendre com a subjecte d’estudi les noies catalanes d’origen magribí i/o les noies magribines residents a Catalunya. La hipòtesi de partida de la nostra recerca partia del fet que les identitats, com a esdeveniment dinàmic i heterogeni però col·lectiu, es troben en contínua recreació per part dels individus que la conformen. Així, ens ha interessat observar com aquestes noies perceben, construeixen i renegocien la seva identitat i si, com indica el títol de l’article, consideren si en tenen o no. El motiu que ens impulsa a prendre-les com a referent és el seu protagonisme en els processos migratoris que caracteritzen el Principat a les darreries del s.XX. Provant d’obrir noves perspectives d’anàlisi respecte a les abundants monografies basades en una metodologia quantitativa o juridicoeconòmica, intentem veure l’impacte dels fluxos migratoris en la nostra societat. Creiem que estudiant les diferents maneres de construir el gènere (femení) en relació al discurs hegemònic per part d’aquestes noies podrem conèixer la manera amb la qual renegocien la seva identitat i se senten incloses o no en la societat en què viuen.