GERARD MARTIN ALONSO

GERARD MARTIN ALONSO

Professor Associat

Àrea de coneixement : Dret Constitucional

Informació de contacte
Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret


gmartin(a)ub.edu

Docència

Organització territorial de l’Estat (Grau de Dret)
Sistema de drets i llibertats (Grau de Dret)

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret
Màster en Dret Civil de Catalunya
Postgrau en Administració Pública

Línies de recerca

Distribució de competències Estat – Comunitats Autònomes
Models de descentralització política
Duplicitats administratives en l’Estat autonòmic
Línies jurisprudencials sobre drets i llibertats fonamentals

Publicacions rellevants

Viver-Pi-Sunyer, C.; Martin-Alonso, G. El proceso de recentralización del Estado de las autonomías. En Informe IEB sobre Federalismo Fiscal. Institut d'Economia de Barcelona. 2013
Martin-Alonso, G. La realitat de l’Estat autonòmic reflectida en les sentències del Tribunal Constitucional 130/2013 i 135/2013, relatives a la Llei general de subvencions. En Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. Número 20. 2014

Activitats i Mèrits rellevants

Responsable de Desenvolupament Autonòmic de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Advocat de la Generalitat de Catalunya (en excedència).