Universitat de Barcelona

Grau en Arqueologia

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L’Arqueologia és la ciència que estudia les societats humanes del passat i la seva evolució mitjançant la interpretació del registre material recuperat a partir de les excavacions, prospeccions i altres tipus d’intervencions. El coneixement del passat és fonamental per entendre la realitat actual.

La Universitat de Barcelona és la institució líder en arqueologia en l’àmbit estatal i és una de les millors d’Europa i del món, segons els QS World University Rankings.

El grau d’Arqueologia s’adreça a qui estigui interessat en el passat de la humanitat. Permet conèixer des dels orígens de la humanitat durant la prehistòria fins als grans imperis, el nostre passat medieval i postmedieval o el coneixement material de les cultures contemporànies.

El grau d’Arqueologia recolza en una estructura científica i de recerca de primera qualitat reconeguda en els rànquings internacionals universitaris. Els nombrosos grups de recerca de qualitat dedicats a l’arqueologia a la UB, desenvolupen projectes de recerca nacionals i internacionals de gran rellevància que són el marc ideal com a complement formatiu de l’alumnat.

El nostre grau afavoreix també la mobilitat nacional i internacional amb convenis amb universitats seleccionades.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

És interessant i recomanable que tinguis:

Bon nivell d'expressió oral i escrita.
Comprensió lectora i actitud analítica.
Coneixement d'una llengua estrangera per llegir bibliografia i poder seguir les possibles ofertes formatives en una altra llengua.
Familiaritat amb una llengua antiga, especialment el llatí.
Coneixements bàsics d'informàtica de manera imprescindible.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)63
Obligatòria (OB)129
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries12
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Excavacions i estudis arqueològics o d'impacte mediambiental i patrimonial.
  • Inventari, documentació i difusió del patrimoni arqueològic.
  • Recerca en centres especialitzats: universitats, museus i centres de recerca.
  • Administracions estatals, autonòmiques i locals en gestió del patrimoni arqueològic.
  • Institucions i empreses de serveis culturals.
  • Elaboració i assessorament de continguts historicoarqueològics per a editorials, mitjans de comunicació, etc.
  • Docència en l'ensenyament secundari.