Universitat de Barcelona

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La formació en Ciència i Tecnologia dels Aliments és fonamental per al creixement, millora i diversificació de la industria alimentària, que ha de donar resposta a noves necessitats, inquietuds i conveniències de la societat actual en l’àmbit alimentari. Aquestes necessitats emergents demanden professionals capacitats per dissenyar, seleccionar i implementar els millors mètodes de producció, transformació, envasament i conservació dels aliments, com també per investigar i desenvolupar noves formulacions i tecnologies que responguin als criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat i adequació a la salut en el marc dels estils de vida actuals.

El grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments ofereix una preparació multidisciplinària amb l’objectiu de dotar els estudiants amb una alta qualificació professional per treballar en totes les àrees relacionades amb els aliments i l’alimentació. La indústria agroalimentària és el sector industrial que més contribueix al producte interior brut d’Espanya i Catalunya. A més, particularment a Catalunya, hi ha una gran implantació d’aquest sector en forma de pimes. Aquesta estructura dificulta la competitivitat en un mercat global i per això es considera fonamental reforçar-la amb professionals capaços de millorar i innovar processos i productes.

El grau es caracteritza per tenir un caire eminentment pràctic i aplicat, que es visualitza en el fet que una gran part de la càrrega docent es duu a terme en laboratoris o en aules d’informàtica. El campus de l’Alimentació de Torribera disposa de laboratoris especialitzats d’Anàlisi Sensorial, Anàlisi Instrumental, Biologia Bàsica i Culinària, Bioinformàtica i Modelització Molecular, Biotecnologia, Microbiologia i Parasitologia, Nutrició i Dietètica, Química dels Aliments i Tecnologia dels Aliments.

 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès pel coneixement dels aspectes científics i tecnològics dels aliments i pel treball de laboratori.
 • Bon nivell de química, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica, i coneixements generals de biologia.
 • Formació bàsica en matemàtiques i física.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
 • Bon nivell de l’anglès, sobretot pel que fa a comprensió lectora.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)156
Optativa (OT)12
Pràctiques externes obligatòries6
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Malgrat que no hi ha una professió regulada específicament definida per als graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments, el pla d’estudis d’aquest grau s’ha dissenyat per formar experts en els diferents perfils professionals en què podrien desenvolupar la seva activitat:

 • Gestió de la qualitat de processos i productes en les indústries agroalimentàries.
 • Desenvolupament i innovació de processos i productes en l’àmbit alimentari.
 • Anàlisi dels aliments, prevenció i gestió del frau.
 • Qualitat i seguretat alimentàries.
 • Assessoria legal, científica i tècnica en el sector agroalimentari.
 • Docència i recerca en àmbits relacionats amb els aliments i l’alimentació.