Universitat de Barcelona

Grau en Estudis Anglesos

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Aquest grau et permetrà dominar la llengua anglesa a partir de diferents àmbits d’anàlisi i conèixer a fons textos literaris anglesos de diferents èpoques, gèneres i entorns culturals. A més, assoliràs coneixements fonamentals sobre lingüística aplicada i sobre la manera d’usar-los en diversos camps relacionats amb la llengua anglesa. Amb tot aquest bagatge podràs treballar de manera eficaç en contextos internacionals i multiculturals.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia i Comunicació

És interessant i recomanable que tinguis:

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites en anglès.
 • Capacitat de treball individual i en grup.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.
 • El nivell B2 (o equivalent) d'anglès.

Matèries

MatèriaCrèditsCaràcter
Llengua6FB
Llengua Clàssica6FB
Literatura18FB
Lingüística24FB
Idioma Modern6FB
Històries i Cultures (Anglès)12OB
Lingüística Aplicada (Anglès)18OB
Literatures i Cultures (Anglès)24OB
Lingüística Anglesa Sincrònica42OB
Gèneres Literaris (Anglès)36OB
Lingüística Anglesa Diacrònica12OB
Literatures i Altres Representacions Culturals (Anglès) / Ampliació de Lingüística Anglesa Sincrònica / Ampliació de Lingüística Aplicada (Anglès) 30OT
Treball Final de Grau6FB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.
Totes les assignatures específiques del grau s'imparteixen en llengua anglesa.

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Ensenyament universitari i recerca lingüística i literària.
 • Ensenyament no universitari.
 • Administracions públiques.
 • Indústries editorials i culturals.
 • Assessorament i planificació lingüístiques.
 • Traducció.
 • Mitjans de comunicació.
 • Assessorament cultural.
 • Escriptura creativa i crítica artística i literària.
 • Mediació lingüística (intercultural, empresarial, interprofessional).