Universitat de Barcelona

Grau en Educació Social

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d’Educació Social , mitjançant una formació teòrica i pràctica, capacita per al desenvolupament i l’exercici d’una professió apassionant com és la d’educador o educadora social, i alhora proporciona formació en un camp emergent del saber pedagògic que és l’educació social.

Aquests estudis proporcionen destreses, actituds i habilitats orientades al disseny, el desenvolupament i l’avaluació́ de recursos, projectes i programes socioeducatius amb una mirada integradora i crítica de les practiques educatives.

També facilita coneixements que són necessaris per comprendre, interpretar i analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l’educació́ social en els seus diversos espais i temps socials.

En definitiva, forma i habilita per exercir d’educador o educadora social en els diversos contextos i àmbits d’aquesta professió, amb una mirada crítica i amb una sensibilitat social pels processos de canvi i de participació́ social.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Educació

És interessant i recomanable que tinguis:

Si vols estudiar Educació Social és interessant i recomanable haver assolit les competències següents:

  • Habilitats comunicatives, analítiques i crítiques.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Capacitat d’empatia i de relació positiva amb els altres.
  • Facilitat d’adaptació al canvi, flexibilitat, emprenedoria i creativitat.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)108
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries30
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Els educadors socials treballen en múltiples i diversos contextos i àmbits socials i educatius.

Així podràs treballar des de projectes que volen dinamitzar un col·lectiu o un territori (per exemple, un centre de joves, un projecte de desenvolupament local o un programa d’animació sociocultural) fins a programes d’atenció individual,  familiar o grupal que pretenen afavorir el desenvolupament d’habilitats socials i la circulació social (per exemple, programes de prevenció de maltractaments, centres de protecció de menors o centres penitenciaris).

Sense voler ser exhaustius, aquests contextos i àmbits poden ser els següents:

  1. Els àmbits específics d’intervenció que han caracteritzat el desenvolupament històric de la professió (animació sociocultural, educació social especialitzada, educació de persones adultes i orientació, formació i inserció laboral) i tots aquells altres àmbits que actualment tenen caràcter emergent (expressió artística, espai urbà, mediació, etc.).
  2. Els grups d’edat: vellesa, persones adultes, joventut, adolescència, infància.
  3. La presència de necessitats singulars o problemàtiques socials que incrementen el risc d’exclusió o dificulten el desenvolupament de la sociabilitat, la circulació i l’articulació socials de les persones o dels grups.
  4. L’espai institucional en què es desenvolupa l’acció socioeducativa (serveis socials, justícia, educació reglada no universitària, cultura, sanitat, joventut i temps lliure, treball, etc.).
  5. Les accions socioeducatives que poden aparèixer en un futur i que es configuraran segons les diverses necessitats socials, tecnològiques, culturals o educatives emergents.