Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Química

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L'interès de la societat espanyola en general, i la catalana en particular, per la titulació d'Enginyeria Química està directament relacionat amb el fet que la química és una de les indústries productives més importants del país, que aporta més del 10 % del producte nacional brut.

La titulació, a més de cobrir les necessitats pròpies de la indústria química (enginyeria d'R+D, projectes, producció, disseny de productes, comercialització i vendes), també forma professionals que participen en el desenvolupament de les indústries emergents de camps com ara els de la biotecnologia o dels materials electrònics i polimèrics.

D'acord amb el rànquing QS 2016, la millor universitat espanyola en l'àrea de l'enginyeria química és la Universitat de Barcelona, que està posicionada entre les cent cinquanta millors universitats del món.

Aquesta titulació habilita per a l'exercici de la professió regulada d' enginyer tècnic industrial, especialitat de química industrial (Ordre CIN/351/2009, BOE 20/02/2009).
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Química

És interessant i recomanable que tinguis:

Per cursar amb aprofitament els estudis d'Enginyeria Química es recomana haver cursat una modalitat de batxillerat en què la Química s'imparteixi com a matèria obligatòria o optativa.
Els futurs estudiants han de tenir un bon nivell de física, matemàtiques i química general. Es recomana també tenir coneixements d'anglès, d'informàtica a nivell d'usuari i habilitat manual per manipular material de laboratori.
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)150
Optativa (OT)18
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Ser graduat en Enginyeria Química capacita per a l'exercici de l'activitat professional d'enginyer tècnic industrial de conformitat amb l'Ordre CIN / 351/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 44, de 20/02/2009), per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
El graduat en Enginyeria Química pot exercir la seva professió a diversos àmbits:

Estudi, viabilitat, projecte, direcció, construcció, instal·lació, operació i manteniment de:

 • Indústries que involucrin processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria, i les seves instal·lacions complementàries: química (productes químics, catalitzadors, pintures, colorants, paper, etc.), farmacèutica (humana i veterinària), perfumeria i cosmètica, agroquímica (fertilitzants, plaguicides, etc.), alimentària, petroquímica, etc.
 • Instal·lacions en què intervinguin operacions unitàries o processos químics.
 • Instal·lacions destinades a evitar la contaminació ambiental per efluents de tot tipus, originats per les indústries o els serveis.
 • Equips, maquinària, aparells i instruments per a les indústries indicades en els punts anteriors.


Estudis i assessoraments relacionats amb:

 • L'aspecte funcional de les construccions industrials i de serveis indicats i de les seves obres i instal·lacions complementàries.
 • La viabilitat de l'aprofitament i industrialització dels recursos naturals i les matèries primeres implicats  en la transformació i elaboració de nous productes.
 • La planificació, programació, direcció, organització, racionalització, control i optimació dels processos industrials.
 • Els arbitratges, peritatges i taxacions.
 • La higiene, la seguretat i la contaminació ambiental.


Altres

 • A l'administració pública: docència,  R+D+I, gestió, inspecció, elaboració de dictàmens, etc.
 • Altres sectors: comerç,  assegurances,  consultoria, auditoria, etc.