Universitat de Barcelona

Grau d'Enginyeria Informàtica

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El títol d'Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l'àmbit de la informàtica. El grau ha de proporcionar un ampli estudi sobre els ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, incloent-hi els principis, el disseny de programari i de maquinari, les aplicacions i l'impacte sobre la societat. El títol s'ha orientat cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica: dissenyar o implementar programari i dissenyar o implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Centre: Facultat de Matemàtiques i Informàtica

És interessant i recomanable que tinguis:

Es recomana d'haver cursat les modalitats de Tecnologia o de Ciències de la Naturalesa i la Salut, dels itineraris actuals o bé la modalitat de Ciències i Tecnologia prevista en la Llei orgànica d'educació actual, com també haver cursat les assignatures de Matemàtiques i Física.

També es considera adequat un perfil d'ingrés corresponent a un estudiant de cicles formatius de grau superior amb continguts informàtics.

L'estudiant que vulgui cursar aquest grau ha de tenir interès per la informàtica i, en general, per les noves tecnologies. És convenient que tingui voluntat de treball en l'àmbit de la informàtica, que tingui curiositat i iniciativa pel desenvolupament d'aplicacions informàtiques i la seva projecció en la societat.

Distribució de crèdits

El Pla d'estudis del grau d'Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys.

Els tres primers anys es cursen 180 crèdits, corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits.

El quart any es cursen 12 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests crèdits optatius es poden escollir entre els oferts en les mencions següents:

- Menció d'Informàtica
- Menció de Matemàtiques
- Menció de Gestió Empresarial
- Menció de Bioinformàtica

Aquestes mencions es recullen en el suplement europeu al títol.


Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Direcció de projectes d'informàtica, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients.
Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital.
Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals.
Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats.
Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de tot tipus.
Integració de sistemes informàtics.
Administració de sistemes informàtics i xarxes d'ordinadors de gran complexitat.
Responsabilitats en departaments de tecnologia informàtica.