Universitat de Barcelona

Grau en Empresa Internacional

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d'Empresa Internacional (GEI) és un ensenyament que proporciona coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització adreçats a la gestió d'empreses, organismes o institucions en un context internacional. Aquest grau també permet aprendre les principals llengües del món dels negocis, ja que la docència es fa íntegrament en anglès i inclou assignatures de Llengües per als Negocis, en què es pot escollir entre alemany, francès, italià, rus i xinès.

El grau d'Empresa Internacional s'adreça a estudiants que tenen interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional i per les principals llengües del món dels negocis, així com les diferències culturals i la capacitat per adaptar-s'hi. Així, a més de tenir assignatures sobre les diferents àrees funcionals de les empreses i sobre el funcionament de l'economia (sempre amb un enfocament internacional), els estudiants també tenen assignatures que els donen formació matemàtica i estadística, de dret, de cultura i negocis a les diferents regions del món. D'altra banda, els estudiants han de cursar obligatòriament una assignatura d'Anglès per als Negocis i altres tres de Llengües per als Negocis, i poden fer fins a dues assignatures més optatives a escollir entre l'alemany, el francès, l'italià, el rus i el xinès. Els estudiants del GEI poden (i solen) fer mobilitat internacional. Les estades poden durar un semestre o un curs, i també poden fer fins a quatre assignatures optatives de pràctiques aquí o a l'estranger.

Amb aquests estudis els estudiants poden treballar en empreses exportadores, en multinacionals, en entitats públiques —tant autonòmiques com estatals o internacionals— dedicades a la promoció econòmica i comercial i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Economia i Empresa

És interessant i recomanable que tinguis:

  • Interès per l'economia i el món de l'empresa en un context internacional
  • Facilitat per les matemàtiques i l'estadística
  • Interès en la cultura i els negocis a la resta del món
  • Interès per les diferents visions i perspectives culturals i gran capacitat d'acceptació d'aquestes diferències
  • Coneixement de l'anglès (el grau s'imparteix totalment en anglès; el nivell mínim exigit és el corresponent a haver cursat anglès a secundària i batxillerat o acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües)
  • Domini de les noves tecnologies de la informació

 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)120
Optativa (OT)48
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori12
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Direcció, gestió o tasques de responsabilitat en empreses exportadores, multinacionals, entitats públiques (autonòmiques, estatals o internacionals) dedicades a la promoció econòmica i comercial, i en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació internacional.