Universitat de Barcelona

GRAU DE FILOLOGIA HISPÀNICA

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar, científicament i pedagògicament, professionals de la llengua i la literatura espanyoles, tenint en compte les competències rigorosament filològiques (coneixement, recerca, edició i crítica), com també les habilitats que estan estretament relacionades amb la transferència de coneixement a la societat (tant en institucions públiques com privades) i la gestió cultural.

Proporcionar una formació enfocada des d'una intenció transnacional i comparativista que generi interès també cap a altres ensenyaments i que prepari alhora l'alumnat que vulgui fer estudis de postgrau.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
Capacitat de treball.
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Matèries

MatèriaCrèditsCaràcter
Literatura24FB
Llengua18FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern6FB
Lingüística6FB
Història i Crítica de la Literatura Espanyola del Segle XX. Moviments Intel·lectuals i Literaris12OB
Història i Crítica de la Literatura Espanyola Moderna (XVII i XIX). Moviments Intel·lectuals i Literaris18OB
Literatura Hispanoamericana12OB
Història i Variació de l'Espanyol36OB
Anàlisi i Descripció Lingüística de l'Espanyol36OB
Història i Crítica de la Literatura Espanyola de l'Edat d'Or. Moviments Intel·lectuals i Literaris18OB
Literatura Espanyola Medieval12OB
Llengua Espanyola i la seva Variació / Nivells d'Anàlisi Lingüística de l'Espanyol / Historiografia Lingüística / Temes i Gèneres en la Literatura Espanyola de l'Edat d'Or / Temes i Gèneres en la Literatura Espanyola del Segle XX / Comentari de Textos Hispànics30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a

Admissions a ensenyaments de grau

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies:

Accés i admissió


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a

Admissió amb estudis estrangers

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Ensenyament superior.
Ensenyament secundari i afins.
Ensenyament de l'espanyol amb fins específics.
Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
Recerca.
Administració pública.
Indústria editorial.
Assessorament cultural.
Gestió i indústria de la cultura.
Periodisme cultural i crítica literària.
Indústria audiovisual i mediàtica.