Universitat de Barcelona

Grau en Gestió i Administració Pública

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau de Gestió i Administració Pública respon a la necessitat que tenen les administracions públiques, i el sector públic en general, de dotar-se de recursos humans de qualitat per a la gestió pública i, en particular, de disposar d'un cos tècnic de gestió i de comandament altament qualificat.

Les administracions públiques tenen un àmbit d'actuació amplíssim: controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada, n'incentiven una altra i, directament o indirecta, presten serveis als ciutadans de contingut econòmic, personal, social o territorial. La gestió d'aquesta realitat social presenta particularitats destacades, i requereix coneixements que permetin un enfocament professional especialitzat.

En aquest sentit, el grau de Gestió i Administració Pública desenvolupa el coneixement sobre les administracions públiques i la seva activitat des d'una perspectiva interdisciplinària i estretament vinculada a la realitat professional dels diferents nivells d'administració, amb l'objectiu que l'alumnat assoleixi les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar de manera òptima els càrrecs tècnics de nivell superior i de comandament en el sector públic. Els objectius es projecten, sobretot, en l'àmbit de la gestió economicofinancera, juridicoadministrativa i de gestió de persones, sense oblidar altres disciplines com ara la ciència de l'administració, les polítiques públiques o les tècniques de gestió pública, que complementen la visió generalista i pluridisciplinària del pla d'estudis del grau.

El títol capacita per ser gestor públic en institucions polítiques i en les administracions públiques que operen en els diferents nivells territorials (local, autonòmic, estatal, de la Unió Europea) així com en les organitzacions administratives respectives. L'àmbit professional del gestor públic s'estén, també, a altres organitzacions de caràcter divers (partits polítics, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, organitzacions no governamentals, fundacions, grups d'interès i diferents corporacions públiques de base privada) i al desenvolupament d'activitats professionals privades (prestació de serveis de consultoria, assessorament o assistència a les administracions, etc.) que requereixen recursos humans amb un coneixement profund de les diferents dimensions de la gestió pública.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat de Dret

És interessant i recomanable que tinguis:

Al grau hi han d'accedir persones que tinguin una certa vocació o interès pels afers públics; que no quedin indiferents davant l'eficàcia o ineficàcia de les organitzacions públiques, sinó que creguin que un o altre resultat transcendeix en la vida del conjunt dels ciutadans.

Els futurs estudiants han de rebre una formació professional per adquirir les habilitats i coneixements que els permetin treballar en organitzacions públiques i parapúbliques i han de ser capaços de poder veure les administracions públiques com a ofertadors d'ocupació i com a possibles clients. Una relació professional prèvia dels futurs estudiants amb l'entorn de les administracions públiques pot millorar la motivació per seguir la formació que ofereix el grau de Gestió i Administració Pública.
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries12
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Un graduat en Gestió i Administració Pública rep la formació necessària per ocupar llocs de treball d'administració, gestió i assessorament en els àmbits següents:
 

Administracions públiques i ens que integren el sector públic:

 • Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya)
 • Administració de l'Estat.
 • Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, àrees metropolitanes).
 • Entitats gestores de la Seguretat Social.
 • Universitat i altres institucions educatives.
 • Entitats de dret públic o privat vinculades a les administracions públiques (Transports Metropolitans de Barcelona, Agència Catalana de Consum, Agència Catalana d'Habitatge, etc.).

Empreses contractades per l'Administració o que hi col·laboren:

 • Hospitals concertats.
 • Concessionaris.
 • Empreses que presten serveis a l'Administració o l'assessoren.
 • Tercer sector que col·labora amb la prestació de serveis socials.
 • Tercer sector que duu a terme activitats d'interès públic subvencionades per l'Administració.
   

Empreses o persones que representen i defensen els drets i interessos de tercers davant de l'Administració:

 • Consultories.
 • Despatxos professionals.
 • Gestories administratives.