Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El títol de grau d'Infermeria té com a objectiu capacitar personal d'infermeria generalista, amb formació científica i actitud crítica, reflexiva i humanista per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i les cures de les persones, de les famílies i de la comunitat.

En l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals les funcions de planificació, d'organització, de direcció i d'avaluació, amb la finalitat de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.

Mitjançant la realització de pràctiques en centres assistencials, l'alumnat té l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides a l'aula i explorar, a la vegada, les diferents realitats assistencials del nostre entorn. D'aquesta manera, s'orienta cap a la inserció laboral i la formació de postgrau.


Crèdits ECTS. 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

És interessant i recomanable que tinguis:

Domini del català i el castellà, i d'una llengua no oficial (preferentment l'anglès).
Coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques.
Ús de l'ordinador i de les noves tecnologies a nivell d'usuari.
Capacitat d'aprenentatge autònom, de treball en equip, d'anàlisi i de síntesi, de lideratge, de cerca de fonts bibliogràfiques, de gestió del temps per millorar l'eficàcia de l'aprenentatge.
Motivació davant l'elecció del grau.
Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida.
Habilitat per comprendre sense dificultat textos científics i documentació afí.
Interès per la cura de la salut i de les persones.
Interès per treballar en grup.
Capacitat d'adaptació a situacions noves.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)84
Optativa (OT)6
Pràctiques externes obligatòries84
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines següents de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Coneixement, Universitats i Recerca), on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

El grau capacita per a l'exercici professional de la infermeria