Universitat de Barcelona

Grau en Infermeria - Sant Joan de Déu

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El títol de grau d'Infermeria té com a objectiu capacitar personal d'infermeria generalista, amb formació científica i actitud crítica, reflexiva i humanista per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i les cures de les persones, de les famílies i de la comunitat.

En l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals les funcions de planificació, d'organització, de direcció i d'avaluació, amb la finalitat de garantir un sistema de salut adequat per al desenvolupament de les potencialitats de les persones, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures de les persones malaltes o incapacitades.

Per tant, els estudis de grau d'Infermeria pretenen que els futurs titulats:

- Adquireixin coneixements tant de la ciència infermera, com de les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.
- Desenvolupin habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
- Aconsegueixin la capacitat d'establir relacions positives amb les persones amb les quals interaccionen.
- Adquireixin la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, amb respecte pels valors i els drets de la persona, per mantenir en qualsevol situació la seva dignitat.
- Desenvolupin el pensament crític i la pràctica reflexiva, i utilitzin la metodologia i l'evidència científica per prendre decisions de cures infermeres.

Mitjançant la realització de pràctiques en centres assistencials, l'alumnat té l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides a l'aula i explorar, a la vegada, les diferents realitats assistencials del nostre entorn. D'aquesta manera, s'orienta cap a la inserció laboral i la formació de postgrau.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu (centre adscrit)

És interessant i recomanable que tinguis:

Domini del català i el castellà, i d'una llengua no oficial (preferentment l'anglès).
Coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques.
Ús de l'ordinador i de les noves tecnologies a nivell d'usuari.
Capacitat d'aprenentatge autònom, de treball en equip, d'anàlisi i de síntesi, de lideratge, de cerca de fonts bibliogràfiques, de gestió del temps per millorar l'eficàcia de l'aprenentatge.
Motivació davant l'elecció del grau.
Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida.
Capacitat per comprendre sense dificultat textos científics.
Interès per la cura de la salut i de les persones.
Interès per treballar en grup.
Capacitat d'adaptació a situacions noves.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)84
Optativa (OT)6
Pràctiques externes obligatòries84
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

El grau capacita per a l'exercici professional de la infermeria