Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Què es pretén amb aquest ensenyament?

L’equip docent d’educació infantil té la responsabilitat de contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu, comunicatiu, social i cognitiu de l’infant de zero a sis anys, mitjançant el disseny i intervenció en les situacions educatives preparades amb aquesta finalitat, sempre en un clima de seguretat i confiança. Aquesta tasca es duu a terme amb la col·laboració i la participació de la família, la resta de membres del claustre i, si escau, la d’altres professionals.

En accedir a aquesta titulació, cal ser conscient de la importància, el repte i la responsabilitat que representa, com a mestres d’educació infantil, participar en el desenvolupament de l’infant en aquesta primera etapa de la vida; etapa en què l’infant es constitueix com a persona. Per tant, és necessari formar-se, en els estudis de grau i al llarg de tota la vida professional, per ser professionals de l’educació infantil amb bona qualificació.

L’alumnat té la responsabilitat acadèmica de promoure la qualitat i el prestigi de la titulació per mitjà de les seves actuacions. L’aprenentatge ha d’ocupar un lloc prioritari en la vida d’estudiant universitari.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Educació

És interessant i recomanable que tinguis:

Exercir com a mestre d’educació infantil comporta intervenir en un àmbit professional que exigeix una gran dedicació cap als altres, concretament cap als infants i les seves famílies, a banda dels altres professionals vinculats en el desenvolupament dels infants. És clau, per tant, disposar d’una alta competència personal i social. Especialment, és necessari disposar d’un bon equilibri emocional, i de capacitats per desenvolupar el treball en equip i per assumir els rols necessaris per dur a terme projectes en grup.

S’espera que l’estudiant del grau d’educació infantil sigui una persona amb interès per la cultura, pel coneixement humanístic i científic, i sobretot respectuosa cap a les diferents creences, pràctiques socials i cultures.

Acadèmicament, l’estudiant ha de ser capaç de regular el seu aprenentatge (planificar-se, organitzar-se, prendre i valorar les decisions, i actuar en conseqüència). Ha de poder produir, amb rigor, coneixement en el marc de l’educació tant individualment com col·lectivament, i generar noves idees a partir de la recerca i la reflexió de les diferents matèries que configuren la formació inicial del graduat en mestre d’educació infantil.
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)102
Obligatòria (OB)66
Optativa (OT)21
Pràctiques externes obligatòries45
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

>>> Grau amb prova d'aptitud personal (PAP)

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

  • Mestre o mestra d’educació infantil en escoles bressol i escoles d’infantil i primària.
  • Mestre o mestra d’educació infantil en entorns d’educació no formal destinats a la primera infància.
  • Professional expert o experta en educació infantil en organismes i institucions culturals i educatives.
  • Professional expert o experta en educació infantil en l’àmbit empresarial.