Universitat de Barcelona

Grau de Matemàtiques

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar graduats que adquireixin una formació general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, la natura, els mètodes i les finalitats més rellevants, i que estiguin preparats tant per treballar en algunes de les professions associades al grau com per cursar estudis superiors.

Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, d'abstracció, d'intuïció i de pensament lògic, com també la capacitat de reconèixer la presència de les matemàtiques en fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències
Centre: Facultat de Matemàtiques i Informàtica

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat de treball i interès per les matemàtiques.

Es recomana d'haver cursat el batxillerat de Tecnologia o de Ciències de la Naturalesa i la Salut, i haver superat amb èxit les matèries de Matemàtiques. Per al nou batxillerat que emana de la Llei orgànica d'educació actual, es recomana d'haver cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia, incloent-hi totes les assignatures possibles sobre matemàtiques.

Distribució de crèdits

El Pla d'estudis del grau de Matemàtiques consta de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys.

El primer any es cursen assignatures corresponents als 60 crèdits de matèries bàsiques. El segon i tercer anys es cursen les assignatures corresponents a matèries obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.


El quart any es cursen 42 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests crèdits optatius es poden escollir entre els oferts en:


- Menció en Física.
- Menció en Informàtica.
- Menció en Economia.
- Menció en Estadística.


En tots els casos hi ha la possibilitat d'obtenir fins a 12 crèdits ECTS mitjançant pràctiques en empreses.


Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Docència no universitària (ensenyament secundari).
Empreses d'informàtica i de telecomunicacions.
Empreses de banca, finances i assegurances.
Consultoria.
Docència universitària i recerca.
Ciència i tecnologia.
Indústria.
Administració pública.