Universitat de Barcelona

Grau en Treball Social

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El treball social és una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i desenvolupament social, la cohesió social, i l’enfortiment i alliberament de les persones. Els principis de justícia social, els drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el respecte a la diversitat són fonamentals. Recolzada en les teories del treball social, les ciències socials, les humanitats i els coneixements indígenes, el treball social involucra les persones i les estructures per fer front a desafiaments de la vida i augmentar el benestar (Federació Internacional de Treballadors Socials, 2014).

El grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona (UB) té una durada de quatre anys, amb una càrrega docent de 240 crèdits ECTS distribuïts entre matèries i assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques curriculars externes i treball final de grau (TFG). Forma part de la branca de coneixement de les ciències socials i jurídiques, juntament amb altres graus.

Les pràctiques curriculars externes del grau, que es duen a terme en dos cursos acadèmics (3r i 4t), és un element clau en la formació dels futurs treballadors socials.  Tenen la col·laboració d’institucions i professionals externs de la UB de diversos àmbits d’actuació en els quals s’exerceix el treball social. Aquestes pràctiques permeten aprendre a relacionar teoria i pràctica per construir i revisar de manera permanent el marc conceptual propi, i adquirir una identitat professional.

El Consell d’Estudis de Treball Social és l’òrgan col·legiat amb el mateix nombre de representants del professorat dels departaments que tenen assignada docència a l’ensenyament i dels estudiants matriculats en el grau, que vetlla per la coherència i interrelació de les diverses matèries i assignatures i la qualitat de la docència.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat d'Educació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Habilitats relacionals i de comunicació: capacitat empàtica, reflexiva, analítica i resposta als canvis i a les dinàmiques socials.
 • Interès en projectes o programes de l’àmbit social, tant pel que fa a la participació activa com a voluntariat social com per activitats laborals desenvolupades.
   

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)114
Optativa (OT)24
Pràctiques externes obligatòries33
Treball de fi de grau obligatori9
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials i acció social territorial.
 • Sistema de salut: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d’atenció a drogodependents, associacions de malalts.
 • Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a famílies, tallers d’educació en la societat.
 • Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d’internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i d’agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
 • Habitatge: programes d’habitatge de protecció social, dinamització de barris de construcció nova o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.
 • Sector terciari: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social i la promoció dels drets socials i civils.
 • Àmbits emergents del treball social: atenció en catàstrofes o emergències socials, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, peritatge social, consultoria i assessorament en projectes socials.

El treball social s’adreça a tota la població que en algun moment està en situacions de risc, de conflicte, de vulneració de drets socials i civils; promou la millora de les situacions socials (individuals, familiars o col·lectives) i les capacitats personals dels ciutadans, i facilita l’accés als serveis i recursos socials. En aquesta orientació treballa amb persones amb discapacitats, persones dependents, persones grans, infants, adolescents i joves en situació de risc, dones, immigrants i refugiats, persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.