Universitat de Barcelona

Màster d'Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

Presentació

El màster és interuniversitari i s'ofereix a les universitats de Barcelona, Girona i Granada. Cada universitat ofereix el seu programa d'estudis, i els estudiants poden escollir en quina universitat el volen cursar. Consegüentment, han de dur a terme el procés d'admissió i matriculació directament a la universitat triada.
El màster té un enfocament transdisciplinari i es nodreix de referents relacionats amb els estudis culturals, estudis de cultura visual, pedagogies crítiques, estudis de museus, postestructuralismes, el gir educatiu en les arts, etc. Així mateix, ofereix estratègies d'intervenció i recerca relacionades amb metodologies i mètodes vinculades a les perspectives narratives, la recerca artística i basada en les arts, els mètodes visuals, els enfocaments etnogràfics i la recerca acció participativa.
Aquesta formació està destinada a estudiants que tinguin interès a ampliar la formació com a docents en el camp de les arts i l'educació, dur a terme projectes d'intervenció de caràcter participatiu i col·laboratiu, generar propostes de recerca inclusives i intervenir en institucions i col·lectius.
En el desenvolupament participen docents d'altres universitats, de diferents col·lectius i convidats internacionals.
Aquest màster ofereix pràctiques en institucions culturals, artístiques i educatives que es caracteritzen per desenvolupar projectes que pretenen explorar estratègies de relació alternatives entre les arts i l'educació.

Objectius

 • Explorar les narratives, els discursos disciplinaris, les polítiques i les pràctiques institucionals entorn de les històries relacionades amb l'ensenyament i l'educació de les arts.
 • Investigar les relacions entre l'ensenyament i l'educació de les arts i les perspectives contemporànies sobre la innovació i la creativitat.
 • Contextualitzar les contribucions i alternatives que deriven de les relacions entre arts, educació i comunitat per donar resposta als problemes socials emergents.
 • Avaluar les aportacions i possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació vinculades a l'educació i l'ensenyament de les arts.
 • Desenvolupar estratègies per l'anàlisi i la transformació de l' educació des de la comprensió crítica de les narratives, obres i discursos artístics.
 • Assolir la capacitat per dur a terme projectes d'intervenció i investigació en l'ensenyament i l'educació de les arts en diferents entorns socials i culturals.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Granada
Universitats Participants:
 • Universitat Granada
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Girona


Orientació:
 Recerca, Professionalitzador
Crèdits ECTS:
 60 - 90 variable en funció del tipus d'estudis previs
Idioma de docència:
 Català, castellà i anglès
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Belles Arts
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el seu caràcter interdisciplinari no es requereix una titulació vinculada a uns estudis de grau determinats. Es valora, però no és condició indispensable, la formació i experiència en l'ensenyament i educació de les arts visuals.

Titulacions preferents:
- Belles Arts
- Pedagogia
- Història de l'Art
- Arquitectura
- Comunicació Audiovisual
- qualsevol titulació oficial (es considera idoni i convenient fer el mòdul de anivellament)

Requisits específics

Estar en possessió d'un títol de grau o similar.

Competències

 • Adquirir competències conceptuals que permetin contextualitzar i interpretar socialment i històricament les tendències i perspectives d'ensenyament i educació de les arts visuals.
 • Relacionar de manera crítica i dialògica les lectures del curs amb imatges i altres representacions vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Discriminar entre diferents perspectives metodològiques per a la realització d'un projecte d'investigació sobre les pràctiques culturals vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Dissenyar i dur a terme projectes d'intervenció social i institucional en el camp de l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Gestionar projectes formatius i educatius relacionats amb les arts en diferents entorns institucionals i amb la comunitat.
 • Dissenyar materials formatius i educatius (en suports virtuals i analògics) relacionats amb les arts visuals.
 • Dominar metodologies d'investigació sobre els discursos relacionats amb les propostes d'ensenyament i educació relacionada amb les arts visuals.

Perfil de competències transversals

- Aplicar estratègies de presentació de projectes d'investigació i intervenció mitjançant la utilització de diferents entorns relacionats amb les TIC.
- Desenvolupar actituds i estratègies per al treball col·laboratiu en la investigació i els projectes d'intervenció.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Matrícula

Procés de matriculació tancat