Universitat de Barcelona

Màster d'Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

Presentació

El màster d'Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia de la Universitat de Barcelona es dirigeix a llicenciats o graduats en ciències (en particular, Física) i a enginyers tècnics o superiors que vulguin seguir estudis d'especialització en algun dels àmbits específics següents: astrofísica i ciències de l'espai, física atòmica, nuclear i de partícules, gravitació i cosmologia. La durada i els continguts són variables i depenen de la formació prèvia de cada estudiant.
El màster està enfocat cap a la recerca, per mitjà de la tesi doctoral, en algun d'aquests camps o en altres camps propers, cosa que no exclou la sortida merament acadèmica. Tanmateix, també s'ofereix una formació genèrica molt valorada en el sector empresarial públic o privat, que obre un ventall molt ampli de sortides professionals.

Objectius

Els objectius del màster són rebre una formació acadèmica avançada dins dels àmbits de l'astrofísica; les ciències de l'espai; la física atòmica, nuclear i de partícules; la gravitació i la cosmologia, per mitjà de:


  • L'estudi dels continguts d'una selecció de les assignatures que componen l'oferta.
  • L'adquisició de la metodologia de treball necessària per dedicar-se posteriorment a la recerca i fer una tesi doctoral en un dels àmbits esmentats, fent un o més treballs de recerca.
  • L'adquisició d'habilitats per a fer presentacions de caràcter científic.
  • L'adquisició de competències, habilitats i destreses per incorporar-se a un grup de recerca i fer els estudis de doctorat, o eventualment incorporar-se a empreses que duguin a terme desenvolupaments relacionats amb la recerca en els àmbits esmentats.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 - Assignatures: anglès.
- Anivellament: en català o castellà, excepcionalment es poden impartir en anglès.
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

En general es recomana tenir un grau de Física de 240 crèdits ECTS o equivalent i, en el cas dels estudiants de la UB, haver triat la menció de Física Fonamental del grau de Física. A més a més, per a aquests darrers, es recomana haver cursat les assignatures optatives mes directament relacionades amb l'especialitat (Partícules i Gravitació o Astrofísica i Ciències de l'Espai) en què s'estigui interessat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Llicenciatures o graus de Física o Matemàtiques, o els seus equivalents en altres països.


Competències

Les competències generals que l'estudiant ha d'assolir poden ser de caire instrumental: capacitat d'anàlisi i de síntesi, coneixement d'anglès, coneixements d'informàtica o capacitat de resolució de problemes; de caire personal: raonament crític, capacitat de treball en equip o creativitat; o de caire sistèmic: capacitat d'aprendre autònomament o la capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

Les competències específiques que l'estudiant ha d'assolir són la capacitat de comprendre un sistema físic segons les escales d'energia rellevants, la capacitat d'identificar magnituds observables i la capacitat de contrastar prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals. Una altra possible competència específica és la capacitat de desenvolupar i aplicar noves tecnologies.

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de març al 23 de juny de 2021.

- Segon període: del 30 juny al 13 de setembre de 2021.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

Fins al 13 de setembre.

Matrícula

Del 19 al 23 de juliol (només alumnes de nou ingrés).

Del 13 al 17 de setembre (tots els alumnes).

Procés de matriculació obert

FORMULARI