Universitat de Barcelona

Màster en Antropologia Biològica

Presentació

El màster d'Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en Ciències Experimentals i en Humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, l'evolució i les implicacions biomèdiques. La titulació respon a la demanda creixent d'especialistes en l'àmbit de la biologia humana i l'antropologia física, i aporta coneixements i metodologies pròpies de l'especialitat i les àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

L'enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l'àmbit i, fins i tot, de desenvolupar el treball final de màster en col·laboració amb institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Aquests estudis s'adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents:


 • Antropologia forense i tècniques d'identificació individual, osteològica i molecular.
 • Antropologia aplicada a l'arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues.
 • Evolució humana, primatologia i prehistòria.
 • Antropologia molecular.
 • Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

Aquest màster inclou tots aquests temes de manera profunda i interrelacionada. Més del 50 % dels continguts s'imparteixen de manera aplicada als laboratoris propis d'osteologia, biologia molecular i informàtica.

Objectius

Objectius generals:


 • Adquirir una formació científica en l'àmbit de l'antropologia per poder fomentar la transversalitat entre les ciències experimentals i les humanitats.
 • Assolir i actualitzar els coneixements en evolució humana, variabilitat individual i diversitat molecular humana.
 • Aprofundir en les tècniques instrumentals bàsiques (laboratori i estadística) aplicades a l'antropologia.

Aquests objectius generals i els propis de cada matèria s'obtenen mitjançant unes competències generals en l'àmbit dels mecanismes biològics i culturals de la diversitat humana, la relació que tenen amb problemes de la societat i la resolució corresponent.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català, espanyol o anglès. Es prioritzarà l'anglès d'acord amb els estudiants matriculats i la programació del professorat.
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Biologia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Els estudiants que accedeixin al màster han de tenir un interès especial a formar-se i especialitzar-se des d'una perspectiva biològica i evolutiva, i no exclusivament tècnica. S'entén que aquesta perspectiva aporta un punt de vista ampli a la formació, que serà rellevant per a la seva tasca professional futura, ja que els principis de diversitat i d'adaptació són importants a l'hora de comprendre l'ésser humà en tots els vessants (biològic, mèdic, social, cultural o filosòfic).

Requisits generals

REQUISITS GENERALS

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

REQUISITS ESPECÍFICS
---->> pendent

Requisits específics

Titulacions d'accés específiques: graus en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Bioquímica, Biotecnologia, microbiologia.

Titulacions d'accés afins: graus en Odontologia, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Medicina, Ciències de l'Activitat física i l'esport, Arqueologia, Psicologia, Geologia, Antropologia Social o Cultural, Prehistòria, Infermeria.

Competències

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Generals

 • Ser capaç de comunicar-se, realitzar presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.
 • Posseir els coneixements adequats i la comprensió coherent i integradora que aporta l'Antropologia Biològica per a identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació i en l'àmbit professional de les ciències biomèdiques, antropologia forense i/o evolució humana.
 • Disposar d'una base tècnico-metodològica per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de l'Antropologia Biològica i, en particular, per a plantejar la realització d'una tesi doctoral en aquesta àrea de coneixement.
 • Saber formular judicis sobre aspectes d'investigació o antropologia biològica aplicada, en especial dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l'administració i de la docència.
 • Adquirir les habilitats tècniques i manuals necessàries per a l'exercici de l'especialitat.
 • Ser capaços de relacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.
 • Ser capaços d'argumentar i defensar punts de vista biològics en la interpretació de l'ésser humà i el seu entorn, aplicant les premisses de l'antropologia biològica.
 • Assumir i aplicar els principis d'evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

Específiques

 • Ser capaç de dissenyar medicions de la diversitat humana actual.
 • Ser capaç de realitzar comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.
 • Ser capaç de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.
 • Ser capaç de diferenciar en interpretar característiques adaptatives de la diversitat humana.
 • Ser capaç de identificar los mecanismes de manteniment de la diversitat humana.
 • Ser capaç de analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les seves implicacions biològiques i socials.
 • Ser capaç de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.
 • Ser capaç de realitzar informes prospectius sobre la diversitat biològica humana.
 • Ser capaç de detectar problemes associats als canvis poblacionals i de dissenyar alternatives.
 • Ser capaç de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de realitzar identificacions individuals, tant en el viu como en l'esquelet. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de dissenyar estudis sobre la diversitat humana. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de valorar l'efecte de nous entorns sobre la salut de les poblacions humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, político-poblacional i de salut pública, entre altres. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de manipular mostres humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de gestionar mostres museístiques. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de recuperar dades d'arxius i registres. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 10 de juny del 2022.
Resolució: 22 de juny.

- Segon període: de l'11 de juny al 4 de setembre del 2022.
Resolució: 13 setembre.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Criteris de selecció

1) Titulació de Grau (50%), essent les titulacions d'accés directe tant de les ciències experimentals (especialitats biològiques, biomèdiques i mèdiques, així com ciències de la Terra) com les de els humanitat (geografia i història, arqueologia, psicologia); en cas de dèficit formatiu que dificulti la realització de les matèries obligatòries comuns es valorarà la necessitat de cursar complements formatius; la interdisciplinarietat que existeix entre les ciències experimentals i les humanitats en l'àrea de l'Antropologia Biològica fan necessària la inclusió com a titulacions afins en ambdós camps del coneixement, de forma similar al concepte d'Antropologia en el món universitari anglosaxó, pel que el criteri de titulació per a accedir al màster no serà exclusiu ni determinant.

2) Manifestació d'interès en la formació en l'àmbit del màster indicant l'especialitat que se desitja cursar, motivacions per a cursar el màster en Antropologia Biològica, matèries optatives que escolliria i l'àmbit professional o investigador al que es desitja accedir una vegada acabada la titulació (20%).

3) Expedient acadèmic del grau (20%), que servirà per a destacar als estudiants amb millors expedients i possibilitats d'accés a beques de formació.

4) Altres titulacions i complements formatius realitzats (10%), que serviran especialment per a determinar la necessitat de cursar complements formatius.

5) Existeix la possibilitat que la Comissió Coordinadora citi a l'alumne per fer una entrevista personal.A efectes de l'admissió de sol·licituds d'accés al màster i de la determinació de la necessitat o no de realitzar complements formatius, la Comissió Coordinadora del Màster delegarà l'avaluació de les sol·licituds a una comissió d'admissió formada pel Coordinador general del màster de la Universitat Coordinadora (UB) i la persona seleccionada com a Coordinadora general del màster a la UAB. A més, formaran part de la comissió d'admissió dos professors/es més (un de cada universitat participant). Aquesta comissió es reunirà en els períodes previs a la matriculació i farà pública la llista d'admesos i exclosos en cada període de matriculació.

Matrícula

Juliol: del 18 al 22.Setembre: del 15 al 30.

Procés de matriculació tancat