Universitat de Barcelona

Màster en Antropologia i Etnografia

Presentació

L'antropologia social i cultural és una ciència social que té com a objecte d'estudi els processos de sociabilitat humana des d'una perspectiva comparativa; més específicament, la qüestió de la diversitat cultural.
A més d'aquesta perspectiva transcultural, l'antropologia social i cultural disposa d'un mètode de recerca propi i específic, la recerca etnogràfica, l'èxit de la qual ha traspassat clarament les fronteres disciplinàries gràcies la metodologia qualitativa i ja influeix decisivament en disciplines com la pedagogia, la sociologia o el treball social.

El màster en Antropologia i Etnografia s'ha dissenyat per contribuir a generar un coneixement complex sobre els reptes socials, polítics, econòmics i educatius que afronta la societat catalana en el context europeu i globalitzat. L'escala mundial de molts fenòmens contemporanis està comportant l'aparició de canvis socials i culturals que subratllen la importància de la qüestió de la diversitat cultural, la qual constitueix l'àmbit central de recerca i reflexió de l'antropologia com a disciplina. Els fluxos migratoris o les situacions de precarietat associades a la crisi econòmica, per exemple, estan generant noves necessitats socials en camps com l'educació, les relacions laborals, l'atenció sanitària o l'habitatge, en els quals la diversitat genera sovint fenòmens d'incomprensió i de rebuig que l'antropologia, més que cap altra disciplina, pot contribuir a resoldre. Gràcies a l'experiència en l'estudi de realitats molt diferents a la nostra, l'antropologia ha desenvolupat una perspectiva específica que afavoreix la comprensió dels fenòmens socioculturals.

Objectius

El màster d'Antropologia i Etnografia s'ha dissenyat en funció de dos objectius bàsics:

 • Formar investigadors especialitzats en recerca antropològica que puguin desenvolupar el seu treball tant en equips especialitzats com en equips interdisciplinaris. En aquest sentit, la proposta constitueix l'itinerari natural per als estudiants que vulguin cursar estudis de doctorat d'antropologia social.

 • Proporcionar instruments per analitzar i interpretar, emprant essencialment el mètode etnogràfic, els fenòmens i problemes més rellevants de la societat contemporània, com ara l'atur, les migracions, el consum, els conflictes ètnics, l'exclusió social, la religió i els canvis en les relacions familiars.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català i castellà
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster d'Antropologia i Etnografia s'adreça fonamentalment a graduats i llicenciats en Antropologia Social i Cultural i disciplines afins (Sociologia, Història, Geografia i Ciències Polítiques i de l'Administració), però també es tenen en compte les sol·licituds de titulats en altres graus i llicenciatures.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Titulacions oficials d'accés:
 • Grau o llicenciatura en Antropologia Social i Cultural.
 • Grau o llicenciatura en Sociologia, Història, Geografia, Humanitats i Ciències Polítiques i de l'Administració.

La Comissió Acadèmica del màster també pot tenir en compte, segons la disponibilitat de places, les sol·licituds provinents d'altres graus o llicenciatures.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per obtenir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens socioculturals complexos.
 • Capacitat per recollir, organitzar, processar i analitzar informacions procedents de diverses fonts en investigacions antropològiques.
 • Capacitat per dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.
 • Capacitat per aportar referents analítics per a la comprensió dels fenòmens de desigualtat i exclusió social.
 • Capacitat per conèixer i aplicar la metodologia etnogràfica en diferents contextos de recerca i per fer-hi aportacions originals.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar els models subjacents dels discursos i les pràctiques socials relatives a la diversitat cultural i la ciutadania mitjançant l'etnografia.
 • Capacitat per identificar i proporcionar eines metodològiques per al disseny i desenvolupament d'investigacions etnogràfiques.
 • Capacitat per aportar instruments teòrics per a la comprensió de les transformacions actuals de les relacions familiars i de parentiu.
 • Capacitat per analitzar i comprendre pràctiques lògiques econòmiques alternatives en el context de la societat contemporània.
 • Capacitat per aportar un marc teòric per a l'anàlisi i comprensió de processos de reivindicació etnicopolítica i social que permetin la interrelació de variables locals i globals.

Veure llista completa de competències

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'11 de febrer al 18 d'abril del 2022.

- Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny del 2022.

- Tercer període: de l'1 al 9 de setembre del 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

La Comissió Acadèmica del màster estudia el perfil de cada candidat. La selecció es fa a partir de la documentació aportada pels estudiants, i es valoren els punts següents:
 • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis de màster (Antropologia, 4 punts; Sociologia, 3 punts; Història, Geografia, Humanitats i Ciències Polítiques, 2 punts; altres graus i llicenciatures, 1 punt).
 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).
 • Carta de motivació(fins a 2 punts).
 • Currículum professional (mediació cultural, museus etnogràfics, etc.) i acadèmic (formació parcial o no homologada) relacionat amb l'àmbit temàtic de l'antropologia (fins a 1 punt).


L'acceptació dels estudiants de nou accés està supeditada a l'aprovació de la seva candidatura per part de la Comissió de Màster, que, un cop valorades les diferents preinscripcions, determinarà quins són els estudiants admesos, exclosos i en llista d'espera

Resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució del procés de selecció i la secretaria del màster contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació. Les reclamacions contra aquesta resolució es poden adreçar a la secretaria del màster.

Matrícula

Procés de matriculació obert

FORMULARI