Universitat de Barcelona

Màster en Activitat Física i Salut

Presentació

El màster en Activitat Física i Salut de la UB, organitzat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), permet formar professionals especialitzats en la prescripció de l'exercici físic per a la salut i la prevenció de lesions, tant en esportistes com en la població en general.
Aquest màster, de 60 crèdits, consta de dues especialitats, concebudes per formar professionals i investigadors amb coneixements avançats en prescripció de l'exercici físic (PEF) i rehabilitació i readaptació esportiva (RRE). S'adreça a persones amb una titulació universitària en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i àmbits afins (Medicina, Fisioteràpia, Infermeria, Psicologia, etc.), i amb interessos en aquest àmbit científic o professional.

Objectius

Amb la intenció de formar professionals d'alt nivell en el camp de l'activitat física i la salut, amb una orientació professional o científica, es pretén que l'alumnat sigui capaç de:
 • Aplicar els coneixements científics i els recursos metodològics més actuals per dissenyar i dirigir la pràctica d'activitat física orientada a la prevenció i millora de patologies i a la minimització de factors de risc per a la salut mitjançant l'exercici físic, segons les característiques de cada persona.
 • Prevenir el risc de lesions i millorar-ne la recuperació tenint en compte les característiques específiques de cada modalitat esportiva i de l'esportista.
 • Disposar de les bases científiques necessàries per poder cursar un doctorat en l'àmbit de l'activitat física i de la salut.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català (45 %), castellà (45 %) i anglès (10 %)
Places:
 35
Centre de gestió:
  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a qualsevol persona graduada en estudis relacionats amb l'activitat física i la salut i motivada per aprofundir en els processos de disseny i aplicació d'exercicis i/o d'entrenaments per al manteniment o la millora de la salut i la readaptació esportiva.
En tots els casos, es recomana tenir un nivell òptim en el maneig i tractament dels principals paquets d'ofimàtica, un nivell bàsic per als paquets d'estadística, i un nivell d'anglès prou elevat com per llegir i comprendre la documentació científica amb què es treballa. Així mateix, s'han d'haver adquirit coneixements d'anatomia, cinesiologia, fisiologia de l'exercici, biomecànica i teoria de l'entrenament.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Perfil A. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Medicina, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional han de matricular-se i superar un total de 60 crèdits per obtenir el títol de màster.
 • Perfil B. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències Biomèdiques, Infermeria, Psicologia o Nutrició Humana i Dietètica han de matricular-se i superar 30 crèdits corresponents al bloc de Complements de Formació abans d'acabar els trenta primers crèdits del màster. Aquests complements els configuren diverses assignatures del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que es cursa a l'INEFC. Convé assenyalar que les matèries d'anivellament es configuren com a requisit d'accés al màster i conformen la formació bàsica prèvia, necessària i independent a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracteritza el màster.
 • A més dels requisits que estableix la normativa universitària, aquest màster inclou també el requisit d'admissió següent: tenir un nivell mínim d'anglès B1 o equivalent.

Competències

 • Programar la prescripció d'exercici físic en persones sanes, amb patologies o amb lesions esportives, dissenyant i aplicant diferents protocols d'exercici físic adequats al perfil de l'esportista.
 • Identificar i utilitzar eines que permetin avaluar de manera objectiva l'estat físic i el grau d'activitat física de l'esportista, controlar i seguir la seva evolució, i saber quines són les estratègies psicològiques adequades en els processos d'intervenció.
 • Integrar i aplicar els fonaments científics que relacionen activitat física i salut mitjançant habilitats informàtiques i de comunicació avançades que permetin revisar, comprendre i interpretar els avenços científics, així com interpretar informes mèdics.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència en l'activitat científica i/o professional incorporant el pensament crític i autocrític i el treball en un equip multidisciplinari.
 • Dissenyar metodologies avançades de recerca en el camp de l'activitat física i la salut.
 • Ser capaç de transferir els coneixements adquirits als problemes de camp que es plantegin.

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 10 de juny de 2021.
Resolució: 25 de juny.

- Segon període: de l'11 de juny al 3 de setembre de 2021.
Resolució: 13 de setembre.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Calendari, documentació i matrícula

Criteris de selecció

En el cas que les preinscripcions superin el nombre màxim de places disponibles, l'ordre es determina segons els criteris següents:
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster (40 %)
 • Currículum professional i de voluntariat de l'estudiant (20 %): es valoren els anys d'experiència vinculats al condicionament físic, la readaptació esportiva i la salut.
 • Currículum científic en l'àmbit de l'activitat física i la salut (20 %): es valoren les publicacions, les presentacions en congressos i l'assistència a cursos i seminaris.
 • Adequació de l'especialitat escollida a la trajectòria professional (recollida mitjançant el currículum) i a la trajectòria investigadora (assistència i participació en congressos, publicacions, col.laboracions en projectes de recerca, etc.) (20 %).

Obtenen un 5 % més les persones amb alguna minusvalidesa, que s'ha de justificar mitjançant l'acreditació oficial corresponent.

Obtenen un 5 % més els esportistes d'elit a nivell nacional de modalitats esportives vinculades a l'esport a la natura. S'ha de justificar mitjançant l'acreditació oficial corresponent.

Resolució

La Comissió de Coordinació del màster és l'òrgan que selecciona i admet els estudiants, i notifica la resolució als aspirants personalment, via correu electrònic o telefònicament, si escau, quinze dies després que finalitzi el termini de preinscripció.
El termini per sol·licitar la revisió o reclamació de la resolució de l'alumnat admès comprèn els deu dies hàbils posteriors a la notificació de la resolució.