Universitat de Barcelona

Màster en Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Presentació

El màster de Child Life, model d'atenció centrat en l'infant, l'adolescent i la família, pretén formar professionals de l'àmbit assistencial clínic i psicosocial en pediatria perquè siguin capaços de desenvolupar aquest model d'atenció.

El màster l'organitza el campus docent de Sant Joan de Déu, conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu, i té titulació de la Universitat de Barcelona. El campus docent té més de vint anys d'experiència en l'organització de cursos de postgrau i màsters, tant de propis com de la Universitat de Barcelona.
Els programes Child Life s'han convertit en estàndard en la majoria dels grans centres pediàtrics de Nord-amèrica, i fins i tot en algunes unitats d'hospitalització pediàtrica dins dels hospitals generals per fer front a les situacions que produeixen patiment i ansietat a causa de la malaltia i les cures de salut. L'especialista en Child Life se centra en les fortaleses i el sentit de benestar dels infants, així com en la promoció del seu desenvolupament òptim, i pretén reduir al mínim els efectes adversos després de l'experiència en els entorns potencialment estressants (especialment l'hospitalització, però també en altres casos).

Aquesta titulació té un vessant doble: professionalitzador i de recerca. Pel que fa al vessant professionalitzador, es justifica per la necessitat de professionals sanitaris i de l'àmbit psicosocial en pediatria, sobretot hospitalari, en el model d'atenció centrat en l'infant, l'adolescent i la família. Paral·lelament, el màster també té la finalitat de formar professionals amb competències per investigar en el context de la malaltia i l'atenció pediàtrica.

Actualment, a l'Estat espanyol no hi ha cap programa de formació universitària de grau, postgrau o màster en aquesta línia. No obstant això, als Estats Units hi ha una llarga tradició acadèmica que s'imparteix a diverses universitats i institucions d'educació superior. És evident que, amb el pas del temps, la necessitat de regulació acadèmica arribarà també als hospitals europeus i concretament als hospitals espanyols.

Objectius

Els objectius generals de la titulació són els següents:

 • Assolir un formació adequada com a professionals que intervenen en el procés d'atenció al pacient pediàtric per ser competents en l'àmbit de les cures centrades en la família i en el model d'atenció Child Life, i ser capaços de dissenyar i gestionar plans de cures que fomentin la participació del malalt i les seves famílies.
 • Assolir un formació adequada com a professionals competents per dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes de recerca sobre l'experiència de la malaltia pediàtrica i els resultats en l'aplicació del model Child Life.
 • Assolir un formació adequada com a professionals competents per liderar i coordinar equips interdisciplinaris que apliquin el model d'atenció centrat en la família i el Child Life.
 • Analitzar i interpretar de manera crítica la pràctica assistencial i les necessitats canviants de la societat, així com els recursos disponibles, per ser capaços de proposar canvis teòrics i metodològics de la pràctica assistencial.
 • Conèixer les bases teòriques i metodològiques, així com els instruments de treball necessaris, per implementar plans de cures basades en el model del Child Life.
 • Actuar de manera ètica i legal, complint amb el codi deontològic, tant en l'aprenentatge clínic al llarg de la formació com en el desenvolupament professional.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català i castellà
Places:
 40
Centre de gestió:
  Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster està dirigit a titulats amb formació universitària:

 • Professionals de l'àmbit sanitari (infermeria, psicologia, fisioteràpia, medicina, logopèdia, etc.) que vulguin desenvolupar el model d'atenció Child Life en la seva pràctica diària.

 • Professionals d'altres àmbits (educació, treball social, educació social, pedagogia, etc.) que vulguin aplicar o adaptar el model Child Life.


Tot i que es tracta d'un perfil d'accés ampli, considerem que molts d'aquests graduats (o similars) poden tenir molt d'interès en l'àmbit assistencial pediàtric, tant per al seu estudi com per treballar com a professionals. En aquest sentit, entenem que amb els complements formatius dissenyats poden accedir sense dificultat a la titulació i adquirir els resultats d'aprenentatge i les competències proposats.

La Comissió de Màster també pot considerar (en funció de la disponibilitat de places) l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb altres estudis de graduat o llicenciat que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en aquest àmbit.

Pel que fa a les competències lingüístiques, l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Titulacions d'accés directe que no requereixen cursar complements formatius:
  - Diplomats i graduats en Infermeria
  - Llicenciats i graduats en Psicologia
  - Diplomats i graduats en Fisioteràpia
  - Llicenciats en Medicina i Cirurgia

 • Titulacions afins que requereixen cursar complements formatius:
  - Llicenciats i graduats en Pedagogia
  - Diplomats i graduats en Educació Infantil i Primària
  - Diplomats i graduats en Logopèdia
  - Diplomats i graduats en Treball Social
  - Diplomats i graduats en Educació Social

 • Altres titulacions, sempre que es pugui acreditar experiència professional en l'àmbit d'atenció a la infància i que també requereixen cursar els complements formatius:
  - Diplomats i graduats en altres disciplines amb formació postgraduada en musicoteràpia, art-teràpia, teràpia assistida amb animals i teràpia amb humor (tècnics del clown en l'àmbit hospitalari).


La Comissió de de Màster també pot considerar l'acceptació de sol·licituds provinents de candidats amb estudis de graduat o llicenciat en altres graus i llicenciatures, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit de l'atenció a la infància.

Complements formatius

Atès que algunes de les titulacions no tenen formació específica en aspectes fonamentals de l'àmbit assistencial cal garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis.

S'ofereix com a complement formatiu una assignatura de 6 crèdits que es cursa de manera intensiva abans del començament del màster, durant el mes de setembre. Està dissenyada exclusivament per als estudiants del màster.

Assignatura: Infància i patologies (6 crèdits)

Resultats d'aprenentatge
- Identificar les diferents tipologies de malalts pediàtrics.
- Analitzar les necessitats específiques que presenten la diversitat de malalts pediàtrics.
- Conèixer la terminologia mèdica i assistencial bàsica.

Continguts
Tipologies de malalts pediàtrics:
- El malalt pediàtric quirúrgic. Procés d'hospitalització.
- El malalt pediàtric crònic.
- El malalt pediàtric agut crític.
- El malalt pediàtric general: tècniques i procediments més habituals durant l'hospitalització.
- Terminologia mèdica i assistencial.

Competències

Competències bàsiques

 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en bona mesura, autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per integrar coneixements sobre el context actual de l'hospitalització pediàtrica, desenvolupant el Child Life com a model d'atenció centrat en infants, adolescents i famílies.

 • Capacitat per reconèixer i valorar les diferents situacions d'estrès que presenten els infants, els adolescents i les seves famílies durant el procés d'hospitalització, o de realització de proves i tècniques medicosanitàries, i al llarg de les diferents etapes del procés evolutiu.

 • Capacitat per fer una anàlisi dels models de cures tradicionals que permetin dissenyar noves intervencions terapèutiques per tal de millorar la pràctica professional.

 • Capacitat per identificar i aplicar els mètodes i procediments de recerca en ciències de la salut, adequats al model d'atenció Child Life.

 • Capacitat per aplicar tècniques de gestió, direcció i avaluació d'equips d'atenció a infants, adolescents i famílies, interdisciplinaris o multiprofessionals.

 • Capacitat per liderar, dissenyar i avaluar projectes de recerca en l'àmbit de l'atenció pediàtrica, tant intra- com extrahospitalari.

 • Desenvolupar reflexions i propostes teoricometodològiques orientades a la prevenció i tractament de les situacions de vulnerabilitat dels infants, adolescents i famílies, des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.

 • Capacitat per dissenyar programes d'atenció basats en el model Child Life als hospitals pediàtrics monogràfics o en les unitats assistencials de pediatria d'hospitals generals.

 • Capacitat per desenvolupar models d'atenció basats en la creativitat i innovació, orientats a la millora de la qualitat assistencial.

 • Capacitat per establir una comunicació pedagògica i terapèutica amb els infants, adolescents i les seves famílies.Competències específiques

 • Capacitat per innovar i elaborar propostes de millora en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per valorar, planificar, executar i avaluar plans de cures que integrin la part específica del Child Life, bàsicament l'atenció psicosocial.

 • Capacitat per avaluar estàndards de qualitat en l'àmbit de l'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar situacions i contextos estressants per a l'infant o adolescent malalt, hospitalitzat o no, i per a les seves famílies.

 • Capacitat per donar resposta a les situacions d'estrès, dolor, afectació emocional i situació de malaltia terminal dels infants i adolescents, tenint en compte la participació de les seves famílies.

 • Capacitat per identificar estratègies educatives en el procés d'hospitalització pediàtrica.

 • Capacitat per identificar i planificar les teràpies específiques adequades a cada situació.

 • Capacitat per liderar, dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes de recera per facilitar la pràctica basada en l'evidència, en l'àmbit de Child Life o atenció psicosocial pediàtrica.

 • Capacitat per potenciar el treball interdisciplinari amb els altres membres de l'equip, professionals i voluntaris.

 • Capacitat per identificar factors de risc social a la infància durant el procés d'hospitalització o malaltia.

Calendari de preinscripció

Del 6 de maig al 30 de juny de 2021.
Resolució: de l'1 al 9 de juliol de 2021.
Al·legacions: del 12 al 15 de juliol de 2021.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

.

Documentació

 • Currículum.
 • Carta de motivació que inclogui els interessos per fer el màster.
 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Expedient acadèmic.
 • Fotocòpia del títol universitari d'accés al màster, o l'equivalent degudament traduït i legalitzat per a estudiants estrangers.

Criteris de selecció

Per a la selecció i admissió de candidats al màster es valoren els criteris següents per ordre de prioritat: 

En cas de tenir una demanda superior a quaranta estudiants, l'admissió es fa per ordre d'inscripció, sempre que es compleixin els criteris anteriorment citats.

 1. Trajectòria formativa. Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tenen en compte altres formacions (màster, postgraus, etc.) relacionades amb la naturalesa del màster (40 %).
 2. Trajectòria professional en el camp de la pediatria o l'atenció a la infància (40 %). En aquest cas es valoren tres elements diferenciats per ordre de rellevància:
  1. Nombre d'anys en sectors professionals relacionats amb la infància.
  2. Importància dels càrrecs exercits en institucions o programes relacionats amb la infància.
  3. Rellevància de les funcions i competències professionals exercides en aquestes institucions i programes.
 3. Expedient acadèmic. Es té en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent (10 %).
 4. Motivacions. Es valoren els elements que justifiquen la tria del màster (10 %).
En cas de tenir una demanda superior a quaranta estudiants, l'admissió es fa per ordre d'inscripció, sempre que es compleixin els criteris anteriorment citats.

Resolució

Es forma un òrgan especial per a l'admissió dels candidats al màster. Aquest òrgan esta format pels membres de la comissió coordinadora del màster.

Fase 1. Aquesta comissió avalua els criteris citats anteriorment per decidir l'admissió dels estudiants que hagin fet la preinscripció.

Fase 2. Posteriorment es fa una tutoria individual amb cada estudiant, prèvia al procés de matriculació, per valorar el compliment dels criteris indicats anteriorment i la motivació per fer el màster.

En cas de tenir una demanda superior a quaranta estudiants, l'admissió es fa per ordre d'inscripció, sempre que es compleixin els criteris citats anteriorment.

La notificació dels estudiants admesos o no admesos es fa durant la primera setmana de juliol. Els estudiants que vulguin presentar una reclamació o revisió de la resolució ho poden fer durant la segona quinzena de juliol.


Matrícula

A partir del 16 de juliol de 2021.