Universitat de Barcelona

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Presentació

Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques entre els diversos àmbits de la ciència cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge; el processament sintàctic i semàntic de la parla; la relació entre semàntica i cognició; l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi; l'anàlisi computacional del llenguatge, i la relació entre els diferents àmbits de la ciència cognitiva.
Aquest màster ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la ciència cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia. El programa consta d'un mòdul comú de matèries bàsiques, un mòdul d'especialitat constituït per matèries d'un dels tres àmbits, i assignatures optatives.
L'objectiu és capacitar l'alumne perquè pugui dur a terme una tasca investigadora que es pot prolongar amb l'accés al programa de doctorat i que culmina amb la redacció d'una tesi doctoral. Tant el programa de màster com el de doctorat, en les tres especialitats, disposen dels millors professors i investigadors de les universitats en què s'imparteix, i també de la participació continuada de destacats especialistes internacionals que hi acudeixen com a professors convidats.
Tot això fa de CCiL un programa de postgrau que ofereix una formació científica de qualitat homologable als millors programes de postgrau europeus.

Objectius

L'objectiu general del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge és formar investigadors del llenguatge des de tres perspectives científiques, la del lingüista, la del psicòleg cognitiu i la del filòsof analític, proporcionant en cadascuna una formació interdisciplinària que capacita l'estudiant per seguir de prop les aportacions de les altres dues perspectives.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català: 10 %, Castellà: 10 %, Anglès: 80 %
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Estudiants amb preparació específica en alguna de les especialitats del màster (Filosofia, Psicologia, Lingüística) o en estudis afins (Filologia, Traducció i Interpretació, Humanitats, Biologia, Medicina, etc.) amb un alt nivell de motivació pels estudis de ciència cognitiva. Es requereix també un bon domini de l'anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

 • Llicenciatura o grau en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació o alguna filologia. Els estudiants provinents d'una llicenciatura o grau afí (Humanitats, Biologia, Medicina, Informàtica, Matemàtiques, etc.) poden ser admesos amb la condició que cursin fins a un màxim de 30 crèdits d'anivellament, que ha de determinar la Comissió d'Admissions.
 • Compromís de dur a terme una recerca a un nivell significatiu, expressat en un escrit en què l'estudiant indiqui els seus interessos i la relació que tenen amb els continguts del programa.
 • Nivell d'anglès equivalent, com a mínim, al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

Competències

Competències bàsiques:
  Disposar de coneixements que permetin ser originals a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca interdisciplinària.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits per tal de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb un camp d'estudi concret.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats i de manera clara els coneixements que es tenen, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar estudiant de manera autònoma.


Competències generals:
 • Dominar els recursos necessaris per a la recerca (idiomes d'interès científic, recerca eficient d'informació, ús de recursos informàtics).
 • Ser capaç d'analitzar críticament la bibliografia científica rellevant d'un camp d'estudi concret i elaborar treballs de recerca adequats al nivell exigit en els cursos.


Competències específiques:
 • Adquirir un domini suficient dels principis i mètodes propis de la lingüística, la filosofia analítica i la psicologia cognitiva, amb el propòsit d'aplicar-los a l'estudi del llenguatge, sent capaç d'avaluar críticament les principals aportacions contemporànies d'aquestes disciplines.
 • Ser capaç de descriure fenòmens lingüístics amb claredat, amb tota la seva complexitat i amb el nivell de detall necessari.
 • Ser capaç, en l'especialitat de Lògica i Filosofia, d'abstraure la forma lògica dels arguments avaluant-ne la validesa i identificant les fal·làcies i els errors metodològics, i utilitzar críticament els mètodes d'estudi del llenguatge propis de la filosofia analítica contemporània.
 • En l'especialitat de Teoria Gramatical i Processament Lingüístic, poder recopilar dades i formular anàlisis per resoldre problemes, tant en l'àmbit de la lingüística teòrica com de la lingüística computacional.
 • En l'especialitat de Models Cognitius de Processament del Llenguatge, poder utilitzar i valorar els resultats de les principals tècniques d'exploració en neurociència, dissenyar i executar correctament recerca experimental en ciència cognitiva, i aplicar les tècniques estadístiques adients per analitzar correctament els resultats obtinguts.

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 16 de març al 27 de maig del 2022.
Resolució: abans del 20 de juny.

- Segon període: del 31 de maig al 4 de juliol del 2022.
Resolució: abans del 20 de juliol.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Podeu enviar la documentació per correu electrònic a l'adreça master.ccil@ub.edu.

Heu de tenir en compte que la tramesa de documents només es refereix a la preinscripció. Les persones admeses haureu de presentar la documentació original per formalitzar la inscripció al màster en el moment de la matrícula.
Per a orientació acadèmica i elecció de l'especialitat, us podeu posar en contacte amb un dels coordinadors del màster (preferentment, el de l'àrea preferida de recerca i/o de la Universitat).
Per a qüestions administratives, tràmits i altres, us podeu posar en contacte amb l'administració del màster a master.ccil@ub.edu.

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió pondera els requisits específics d'admissió amb els percentatges següents:
 • Formació acadèmica (50 %)
 • Currículum i carta explicativa dels interessos de la persona sol·licitant (30 %)
 • Coneixements d'anglès (20 %)

En la valoració del requisit de formació acadèmica, els títols previs es valoren atenent a l'afinitat amb els estudis del màster i a la qualitat de l'expedient personal. En cas necessari, es poden demanar mostres d'algun treball acadèmic elaborat pel sol·licitant o fer una entrevista personal.

Resolució

Una comissió formada per representants de les cinc universitats participants selecciona les persones que s'admeten al programa. Si cal, es fa una entrevista personal.

Matrícula

Procés de matriculació tancat