Universitat de Barcelona

Màster en Ciències Actuarials i Financeres

Màster nou que procedeix del màster Ciències Actuarials i Financeres

Presentació

L'actuari és un expert en la valoració de riscos financers, demogràfics i asseguradors, amb una sòlida base tècnica en matemàtiques, estadística i amb coneixements economicojurídics. El màster en Ciències Actuarials i Financeres (CAF) de la Universitat de Barcelona proporciona la formació multidisciplinària necessària d'acord amb els estàndards internacionals per exercir la funció actuarial. El programa cobreix els coneixements requerits pel programa d'estudis en formació actuarial de l'Associació Actuarial Internacional (IAA) i l'Associació Actuarial Europea (AAE).
El màster té una estructura molt similar a la dels programes universitaris europeus més prestigiosos en formació actuarial i respon a les necessitats formatives precises per a l'àmbit assegurador i financer com són les assegurances, els sistemes de previsió social, els instruments i mercats financers i la valoració i gestió dels riscos associats. Per tant, respon també a les exigències de formació requerides per la nova Directiva Europea de Solvència II.

És un programa de 120 crèdits i de modalitat presencial.

Objectius

El màster en Ciències Actuarials i Financeres és un màster acadèmic amb una orientació important cap al mercat laboral; per tant, l'objectiu principal és oferir una formació multidisciplinària de màxima qualitat als futurs actuaris que els permeti desenvolupar la carrera professional, a escala tant nacional com internacional.
A més a més, la sòlida formació tècnica aconseguida possibilita que els futurs titulats adquireixin també la formació adient per iniciar estudis de tercer cicle (doctorat). El màster inicia l'estudiant en l'activitat investigadora i n'estimula l'autonomia per a resolució de problemes i presa de decisions en els camps de les assegurances i de les finances. Una alta prioritat del programa és facilitar l'intercanvi d'estudiants i la mobilitat de professionals entre els diferents països i, tot això, és possible gràcies al compliment del requisits del programa d'estudis.

El programa ofereix un conjunt d'assignatures que permeten a l'estudiant aprofundir, segons els seus interessos, en diverses àrees de coneixement relacionades amb l'aplicació i interpretació de les tècniques i mètodes que s'utilitzen en l'àmbit professional assegurador i financer.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 120
Idioma de docència:
 
 1. Primer any: espanyol
 2. Segon any:
  • espanyol (assignatures obligatòries)
  • anglès o espanyol (especialitzacions avançades)

Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2023.
Centre de gestió:
  Facultat d'Economia i Empresa

Perfil d'accés

El perfil d'accés al màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona és el d'estudiants amb coneixements sòlids d'economia i finances (graduats en ADE, Economia o similar) o estudiants amb una bona formació estadística i matemàtica (graduats en Estadística, Matemàtiques, Física i Enginyeria, fonamentalment).


És altament recomanable tenir uns bons coneixements d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que s'estableix en l'article 16 del Reial decret 1393 /2007, de 29 d'octubre, per a accedir als màsters universitaris oficials s'ha de tenir un dels següents títols:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti al país d'expedició per a accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, serà necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol, o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país que expedeix el títol per a accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics

La Comissió de Coordinació del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud particular, si el currículum del candidat és adequat i si l'admissió és pertinent; si cal que l'aspirant faci uns cursos formatius per donar una resposta positiva a la sol·licitud, o si s'ha de desestimar la sol·licitud.

Tenint en compte les necessitats formatives d'un actuari d'assegurances, per cursar el màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres s'exigeixen els coneixements corresponents a les assignatures Complements de Matemàtiques per a Actuaris, Complements d'Estadística per a Actuaris i Complements d'Economia, de 2,5 crèdits. El contingut d'aquestes assignatures ha de permetre l'adquisició dels objectius d'aprenentatge establerts al Core Syllabus de l'Associació Actuarial Europea per a la qualificació actuarial.

Als estudiants que sol·licitin l'accés al màster, la Comissió de Coordinació del màster els pot demanar que cursin un o més complements formatius, si la seva formació prèvia no garanteix un nivell mínim de coneixements equivalent al d'aquestes assignatures. Respecte de l'organització acadèmica, Complements de Matemàtiques per a Actuaris i Complements d'Estadística per a Actuaris es cursen de manera intensiva immediatament abans de l'inici de la docència de les assignatures del màster. El complement formatiu del màster Complements d'Economia es cursa de manera simultània al màster.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

 • Habilitat per parlar bé en públic.

 •  

Competències específiques

 • Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 • Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

 • Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 • Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d'inversió, i prendre decisions que hi estiguin relacionades.

 • Capacitat per entendre l'entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

 • Capacitat per fer un diagnòstic de la situació de l'empresa financera i asseguradora i de la seva projecció futura, que analitzi la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i que en calculi els requeriments de capital.

 • Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

 • Habilitat per actuar professionalment en l'àmbit actuarial i financer amb un grau considerable d'independència.

 • Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

Calendari de preinscripció

Primer període: del 21 de febrer al 15 d'abril del 2022.
Resolució: 2 de maig.


Segon període: del 3 de maig a l'1 de juliol del 2022.
Resolució: 18 de juliol.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés al màster (és a dir, que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya) es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

a.Expedient acadèmic de la titulació o titulacions prèvies: 40 %.
b.Currículum i carta de motivació: 30 %.
c.Acreditació de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent). Per als estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana acreditació de nivell avançat en llengua castellana o catalana: 10 %.
d.Acreditació de realització de cursos dedicats a eines i aplicacions informàtiques: 10 %.
e.Haver aconseguit una beca o finançament previ per fer el màster: 10 %.


•En cas de no presentar la documentació d'algun dels apartats, es valoren amb zero punts.

Resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster, que es reuneix després dels períodes de preinscripció per resoldre les sol·licituds presentades. Una vegada feta cada resolució, es procedeix a informar-ne els candidats. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de reclamació o sol·licitud de revisió davant la mateixa Comissió Coordinadora durant un termini de deu dies després que l'estudiant rebi la notificació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat