Universitat de Barcelona

Màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat

Presentació

Proper procés de preinscripció i matrícula: primavera 2021, per al curs 2021-2022.
El màster segueix la línia de centrar el focus en el projecte urbà com a element que permet catalitzar altres continguts. El focus es fixa en el projecte d'espai públic i, per la seva organització i atesa la procedència del professorat, adquireix una dimensió interdisciplinària. El disseny del màster es fonamenta en el principi que la recerca en l'àmbit del disseny urbà no es pot dur a terme d'una manera totalment separada de la recerca pràctica operativa. És un dels pocs màsters d'aquest àmbit que té un component social i de sostenibilitat molt marcat.

L'objecte del màster és el disseny urbà, un concepte que per no induir a equívocs requereix certs acotaments. Podem entendre el disseny urbà com el procés de donar forma a les condicions físiques per a la vida en ciutats. En aquest sentit, és l'art de «fer ciutat». Implica dissenyar edificis, grups d'edificis, espais i paisatges, i establir els processos que fan possible un desenvolupament sostenible.
Amb independència de les definicions utilitzades, gairebé tots els autors que han escrit sobre aquest tema assenyalen quatre característiques bàsiques del disseny urbà:
 • Té com objecte de treball la ciutat i el seu espai públic, territori dels processos de l'esfera pública, àmbit amb el qual no s'ha de confondre.
 • En els seus processos es basa en les disciplines de projecte i hereta una llarga tradició que té els orígens en el Renaixement.
 • Posseeix forts components d'interdisciplinarietat que són estructurals a les seves pràctiques.
 • Suposa, necessàriament, el treball cooperatiu en equip i, si pot ser, multidisciplinari.


La nostra millor carta de presentació són els resultats. Visiteu els treballs de projecte d'Espai Públic, que es desenvolupa en el segon semestre, i els treballs finals de màster.

Objectius

L'objectiu central d'aquest màster és dotar els estudiants de les competències necessàries perquè puguin formar part d'equips de disseny urbà i per facilitar-los una formació bàsica perquè desenvolupin recerques en aquest camp. Com que el disseny urbà no és una professió sinó un àmbit d'actuació professional, es pot confondre amb l'arquitectura i amb l'urbanisme.
No hi ha cap associació professional que determini què ha d'aparèixer i què no en el pla d'estudis d'un màster d'aquest tipus, o quines competències, habilitats i coneixements es necessiten per poder exercir de dissenyador urbà. No obstant això, recentment, en el marc de diverses estratègies de renovació urbana, l'Urban Design Alliance ha establert uns paràmetres i unes competències que el dissenyador urbà hauria de tenir. Són aquestes competències les que introduïm com a competències de les diferents matèries del màster.
D'aquesta manera, els objectius es concreten en:
 • Facilitar instruments operatius d'anàlisi i de projecció de la ciutat.
 • Facilitar continguts que permetin construir una perspectiva crítica respecte als processos de «fer ciutat».
 • Facilitar eines metodològiques que permetin encarar amb èxit un treball de recerca.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 90
Idioma de docència:
 Castellà: 75%, Anglès: 5%, Portuguès: 20%
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Belles Arts
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster s'orienta als graduats que per interès personal, professional o acadèmic entenen que tots podem participar de manera activa en els processos de «fer ciutat».
Es recomana que tenir coneixements bàsics sobre les pràctiques contemporànies de disseny urbà i d'art públic, provinents de l'experiència personal, laboral, acadèmica o investigadora. També es recomana tenir coneixements acreditables d'anglès (llegit i parlat) i de portuguès (llegit i parlat).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El màster està obert a totes les titulacions oficials, però es prioritzen les titulacions en arts, arquitectura, disseny i ciències humanes i socials. Si escau, el Consell de Màster pot dictaminar 'en relació amb la titulació d'accés aportada' que l'estudiant cursi complements de formació.
Per cursar el màster cal disposar del nivell B1 d'anglès i del nivell B1 de castellà (els estudiants que no siguin natius han d'acreditar els coneixements de castellà mitjançant diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera o amb el nivell B2 que expedeix l'Institut Cervantes).

Complements de formació:
Segons les normatives de la Universitat de Barcelona, el màster ofereix un total de 12 crèdits específics com a complements de formació mitjançant seminaris avançats en la temàtica.

Competències

Competències bàsiques:
 • Aplicar els coneixements i la capacitat de resoldre problemes en entorns multidisciplinaris.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.
 • Saber comunicar coneixements a públics especialitzats i no especialitzats.
 • Disposar de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals:
 • Dur a terme avaluacions i estudis.
 • Reconèixer els processos de la construcció de la ciutat.
 • Formular conceptes bàsics de sostenibilitat i de disseny per a tothom.
 • Valorar el paper del disseny urbà i de l'art públic.
 • Avaluar la complexitat de l'espai públic.
 • Manejar conceptes fonamentals de la història de l'art i de la ciutat.
 • Demostrar capacitat d'escriure «papers», informes tècnics i monografies específiques sobre un problema de recerca.
 • Manejar els procediments de treball de la recerca científica.


Competències específiques:
 • Formular polítiques, la seva orientació i els seus principis.
 • Valorar els conceptes de participació i de governança.
 • Gestionar l'assessorament i el seguiment de projectes.
 • Gestionar el desplegament de processos de participació.
 • Manejar els procediments bàsics del projecte d'espai públic.
 • Comprendre la diferència entre projecte d'espai públic i recerca.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.


Convocatòria biennal de places.
Propera preinscripció: curs 2019-2020

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

 • Currículum acadèmic (50 %). Es fa una especial atenció a la formació en temàtiques vinculades amb els continguts del màster. En qualsevol cas, per a l'admissió la nota mitjana de tall és el 7,5 (en una escala 1:10 o l'equivalent en altres escales).
 • Currículum professional/investigador (40 %). Es fa una especial atenció a la formació en temàtiques vinculades amb els continguts del màster, tant pel que fa a l'exercici professional com a l'inici d'una carrera investigadora.
 • Carta de motivació que expressi l'interès per cursar el màster (10 %). L'estudiant ha d'expressar clarament:
  • Per què li interessa el plantejament del màster.
  • Quines raons l'han portat a escollir aquest màster.
  • Què espera obtenir del màster.
  • Per què escull aquest màster entre altres possibles màsters sobre aquesta mateix temàtica.
 • Coneixements de portuguès.

Resolució

Un cop tancat el període de preinscripció i organitzada la informació rebuda, el Consell de Màster nomena una Comissió d'Accés, que resol les peticions en el termini establert en el procés de preinscripció.
El sistema de preinscripció de la Universitat de Barcelona permet que, una vegada resolt l'accés, el candidat rebi la resolució per correu electrònic i correu postal. A part, la coordinació del màster publica la llista de candidats admesos, rebutjats i en llista d'espera seguint els procediments que la Universitat de Barcelona ha disposat.
Els candidats que no estiguin d'acord amb la resolució poden interposar un recurs a la Comissió Acadèmica del màster, que procedirà a revisar la candidatura i a dictaminar una resolució nova.

Matrícula

La matrícula és semestral: a principis d'octubre i a principis de febrer. L'estudiant pot fer la matrícula anual o semestral dels crèdits que hagi de cursar.

Procés de matriculació tancat