Universitat de Barcelona

Màster de Desenvolupament Internacional / International Development

Presentació

El màster té l'objectiu d'educar els futurs professionals en l'àrea del desenvolupament des d'una perspectiva global, donada l'elevada preocupació pel desenvolupament i la creixent demanda de professionals amb una formació qualificada i interdisciplinària en aquest àmbit.
El màster, de 60 crèdits ECTS i d'un any de durada, és impartit en anglès i combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants tant rigor acadèmic com criteri en l'esfera política. El programa pretén proporcionar als estudiants un ampli conjunt d'habilitats d'anàlisi, una formació sòlida en mètodes d'investigació, i un coneixement profund en qüestions com ara el desenvolupament i la governança global, el creixement econòmic i la sostenibilitat, els conflictes pels recursos limitats, les noves potències emergents i els moviments socials, i les tendències actuals en l'àmbit de desigualtats i nivell de vida. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.

Les titulacions que ofereix l'IBEI són oficials i adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior, i expedides conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.
L'IBEI és membre associat de l'Associació d'Escoles Professionals d'Afers Internacionals (APSIA). L'Institut és un centre d'excel·lència acadèmica especialitzat en el camp dels estudis internacionals. Combina la investigació excepcional amb l'ensenyament d'alta qualitat i els serveis orientats als estudiants.

Objectius

 • Demostrar coneixements específics sobre el desenvolupament internacional, la sostenibilitat, i la governança global des d'un enfocament integrat i multidisciplinari.
 • Identificar les principals fonts d'informació bibliogràfica sobre qüestions vinculades als estudis sobre el desenvolupament internacional, incloent les publicacions periòdiques especialitzades i les col·leccions de fonts primàries.
 • Reconèixer els principals autors, enfocaments i idees en l'estudi del desenvolupament internacional, així com els seus debats i límits explicatius.
 • Dissenyar i realitzar cerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats a el desenvolupament internacional, així com per analitzar resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'mètode científic.
 • Demostrar la capacitat de realitzar una anàlisi independent i crític per a la presa de decisions orientada a la resolució dels problemes i reptes específics de desenvolupament internacional. Identificar i conèixer les dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits local, nacional i internacional, així com dels instruments emprats per a la seva implementació.
 • Formular i raonar els coneixements adquirits sobre els actors, les dinàmiques, els processos i els factors de desenvolupament internacional per analitzar els resultats de la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, etc.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Pompeu Fabra
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Autònoma de Barcelona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Anglès
Centre de gestió:
  Facultat de Dret
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Calendari de preinscripció

Fins a l'1 de juliol de 2020.

Formulari de preinscripció


Documentació


Resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

Procés de matriculació tancat