Universitat de Barcelona

Màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals

Màster nou que procedeix del màster Diplomàcia i Organitzacions Internacionals

Presentació

El màster universitari en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals té l'objectiu de formar professionals per ser diplomàtics, funcionaris d'organitzacions internacionals com ara Nacions Unides o la Unió Europea, experts i assessors d'entitats d'àmbit internacional (ONG, consultories, etc.), gestors de projectes internacionals a l'administració, de la mà dels millors especialistes i professionals de cada sector.
El màster combina la formació teoricopràctica en castellà i anglès amb una estada de pràctiques obligatòria. Aquestes pràctiques es poden fer, entre d'altres, a ambaixades, consolats, representacions permanents, organitzacions internacionals, empreses privades o organitzacions sense ànim de lucre.

Els alumnes poden triar entre l'especialitat de Seguretat Humana i l'especialitat de Relacions Econòmiques Europees i Internacionals.


Objectius

 • Conèixer l'estructura, funcionament, competències i mecanismes d'accés del cos diplomàtic i preparar-te per una via professional en una organització internacional, a la Unió Europea o a empreses multinacionals.

 • Conèixer i entendre el funcionament de la Unió Europea, les seves relacions exteriors, la política comercial Comuna, el mercat interior i el dret de la competència i la lliure circulació de persones, entre altres àmbits.

 • Conèixer i saber aplicar els principis jurídics de la diplomàcia i paradiplomàcia, i en especial el dret intern estatal que afecta les relacions i el dret, el dret del comerç, i la contractació i arbitratge internacionals.

 • Conèixer els principis de la protecció del medi ambient i de la gestió dels recursos energètics des d'una perspectiva jurídica, política i econòmica; així com els principis i les institucions del desenvolupament sostenible.


Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Centre d'Estudis Internacionals
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés específic és de titulats de Dret, Economia i Administració d'Empreses, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques i de l'Administració i Estudis Globals.

Per als estudiants que provenen d'altres titulacions, el màster ofereix complements formatius obligatoris que es fan durant les dues setmanes prèvies a l'inici del curs.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics


 1. Currículum i expedient acadèmic: es valora un currículum equilibrat, en el qual, a més dels estudis, s'hagin fet activitats formatives i pràctiques complementàries (voluntariats en àmbits multiculturals, experiència laboral, etc.), així com activitats artístiques i d'oci (com ara esports). Això és així, perquè es valora la formació integral dels estudiants, però també perquè és el que exigeixen i en el que es fixen els organismes internacionals en els estudiants que volen fer pràctiques.
 2. Nivell d'anglès (mínim B2). Aquest aspecte és imprescindible i eliminatori.
 3. Resultat de la prova d'accés.
La prova d'accés consisteix a fer un assaig crític sobre un tema de relacions internacionals o dret internacional. Per fer l'exercici es disposa d'una hora. Amb aquesta prova s'ofereix als candidats l'oportunitat no només de demostrar el coneixement en aquests temes, sinó que també es mostra la capacitat analítica, l'expressió escrita i la maduresa intel·lectual. Els estudiants poden triar fer l'assaig en qualsevol de les dues llengües del màster, anglès o castellà. El dia de la prova es duen a terme dues entrevistes: una amb el coordinador honorari del màster, l'ambaixador Perpiñá-Robert, en anglès, i una altra amb el coordinador executiu, el doctor Jordi Quero, en castellà.


Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i les raons i coneixements últims que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 •  


Competències generals
 • Raonament crític i autocrítica.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Capacitat per interactuar respectant els valors democràtics d'igualtat i no-discriminació davant la diversitat i sostenibilitat.
 • Domini del llenguatge especialitzat oral o escrit.
 • Responsabilitat i lideratge en el treball individual i en grup
 •  


Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer i avaluar els problemes especialment complexos subjacents a les diferents formes d'organització política internacional i per formular respostes originals de nivell avançat.
 • Capacitat per proposar criteris nous i originals d'interpretació i aplicació de normes i jurisprudència internacionals, a fi d'adequar-les a la complexa i canviant realitat internacional objecte d'estudi.
 • Capacitat per identificar i valorar l'impacte de la integració europea en els ordenaments interns estatals i la política exterior, així com en les relacions exteriors de la UE, en relació amb els diferents àmbits objecte d'estudi.
 • Capacitat per interpretar els interessos en tensió, fortaleses i febleses subjacents en diferents escenaris internacionals determinats, identificant els elements polítics, econòmics i jurídics implicats, si escau.
 • Capacitat per formular, exposar i debatre solucions a problemes específics en entorns internacionals i multiculturals, amb arguments originals i de nivell superior, tant oralment com per escrit.
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i fer un treball original i de nivell avançat sobre problemes actuals i especialment complexos de la pràctica internacional, dirigits a un públic expert.
 • Capacitat de lideratge i responsabilitat per resoldre de manera eficient problemes reals en entorns internacionals i multiculturals.
 • Capacitat d'adaptació i integració en entorns internacionals i multiculturals en el marc de les pràctiques obligatòries en instal·lacions diplomàtiques, consulars, de representacions permanents, secretaries d'organitzacions internacionals o en altres destinacions.

Calendari de preinscripció

Primer període: de l'1 de novembre de 2022 al 15 de juny de 2023.

Prova i entrevista (format telemàtic): 7 de març, 16 de maig o 27 de juny de 2023.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

info@ceibcn.com

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

 • Matrícula

  18 de setembre del 2023.