Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Presentació

El màster en Enginyeria Biomèdica proporciona una formació avançada en diferents àrees de la disciplina. Permet una especialització acadèmica o professional i promou la iniciació en tasques investigadores. En essència, pretén oferir una titulació que complementi i reforci la formació dels graduats en Enginyeria Biomèdica.
La definició actual més estesa d'enginyeria biomèdica fa referència a la disciplina que aplica els principis elèctrics, mecànics, químics o qualsevol altre per comprendre, modificar o controlar els sistemes biològics, així com per dissenyar i fabricar productes capaços de monitorar funcions fisiològiques i d'assistir en el diagnòstic i tractament dels pacients. Aquests aspectes essencials de les tecnologies i productes sanitaris es recullen en les directrius europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

L'avenç important que ha experimentat la medicina durant la segona meitat del segle XX no hauria estat possible sense l'aportació de les noves tecnologies i les tècniques avançades, que han solucionat problemes mèdics i socials relacionats amb malalties i discapacitats; l'anàlisi de l'eficàcia, l'efectivitat i la seguretat d'aquestes solucions; la gestió de recursos, i la millora dels sistemes d'informació i de comunicació en l'àmbit sociosanitari.

El concepte global de tecnologia sociosanitària és molt ampli i es relaciona, d'una manera genèrica, amb tot el que representa una innovació al servei de la salut o, en un sentit ampli, amb la qualitat assistencial de la població. S'adreça a les persones que pateixen una malaltia (potencialment tots els ciutadans), a les persones discapacitades i als sectors de població que requereixen una atenció especial, com són les persones grans.

En aquest context, la selecció i utilització adequada de les tecnologies sanitàries, juntament amb la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica (R+D+I), es converteix en un instrument fonamental no només per a la millora en termes absoluts de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població, sinó també per optimitzar els beneficis socials que deriven dels recursos que s'utilitzen amb aquest propòsit.

Objectius

L'objectiu del màster d'Enginyeria Biomèdica és oferir una formació professional de postgrau universitari en diferents àmbits:

 • En relació amb els productes i serveis sociosanitaris, en els aspectes del disseny, la fabricació, l'avaluació, la comercialització, la instal.lació i el manteniment, així com la utilització d'equipament mèdic.

 • En relació amb la preparació per fer recerca en un determinat camp de l'enginyeria biomèdica.


L'enginyeria biomèdica ha de donar resposta als problemes d'enginyeria que es plantegen en els àmbits de la biologia i la medicina. Per aquest motiu, aquests estudis inclouen una formació tecnicocientífica i una altra de practicotecnològica, a més d'una formació adequada en les disciplines bàsiques de la medicina.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català, castellà i anglès
Places:
 50
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster d'Enginyeria Biomèdica s'adreça principalment als graduats en Enginyeria Biomèdica, però està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis, sempre que hagin cursat la formació d'anivellament que exigeix el màster. Cal tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, a més d'un bon domini de l'anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Com que el màster s'adreça principalment als graduats d'Enginyeria Biomèdica, aquests estudiants no necessiten cursar cap tipus de complement de formació i tenen prioritat en el procés d'admissió.

Ara bé, el màster està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis d'enginyeria, enginyeria tècnica, grau o llicenciatura de l'àmbit de la física. Aquests estudiants han de cursar trenta crèdits de complements formatius per adquirir els coneixements necessaris per començar les assignatures troncals i optatives. L'admissió d'estudiants amb altres perfils acadèmics és possible i es decideix segons el criteri de la coordinació del màster.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.

 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.Competències generals
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics en el camp de l'enginyeria biomèdica en català, castellà o anglès.
 • Comprendre, preveure i assumir la responsabilitat social, ètica i professional derivada d'aplicar coneixements i emetre judicis.Competències específiques
 • Gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programes informàtics propis i específics de l'enginyeria biomèdica.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors i sistemes d'adquisició de senyals, de monitoratge, de diagnòstic i de teràpia.
 • Comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes, la nanobioenginyeria, la biomecànica i els biomaterials.
 • Comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l'enginyeria biomèdica.
 • Analitzar i interpretar els senyals i les imatges de l'àmbit de la biomedicina.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d'informació i comunicació en l'àmbit sanitari.
 • Identificar les necessitats en l'organització de serveis d'enginyeria clínica i seguretat hospitalària en els centres sanitaris.
 • Analitzar el mercat de l'enginyeria biomèdica.
 • Avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar les indústries de tecnologia i serveis sanitaris, centres assistencials i procediments necessaris per fer projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar, formular i resoldre problemes complexos d'enginyeria biomèdica.
 • Innovar i investigar en el desenvolupament de noves línies, productes, processos, projectes, etc. en l'àmbit industrial i de l'enginyeria biomèdica.
 • Modelitzar matemàticament els sistemes i processos complexos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Calendari de preinscripció

Fins al 5 de setembre de 2022.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Documentació


Criteris de selecció

Entre les titulacions que donen accés al màster tenen prioritat d'accés:
1. El grau d'Enginyeria Biomèdica.
2. Les enginyeries, enginyeries tècniques, graus i llicenciatures de l'àmbit de la física.
3. Els graus i llicenciatures d'altres àmbits.

En el cas de tenir una altra titulació, és necessari l'informe favorable de la Comissió de Coordinació.

Per resoldre les admissions es té en compte el perfil d'entrada de l'estudiant. La Comissió de Coordinació valora cada sol.licitud d'acord amb les variables següents:
a) Titulació i expedient acadèmic (80 %).
b) Experiència professional (15 %).
c) Nivell d'anglès B1 acreditat degudament (5 %).

L'experiència professional s'ha d'acreditar, especialment en el cas de centres de recerca, centres hospitalaris i indústria relacionada amb l'àrea de la bioenginyeria.

En funció del perfil de cada estudiant, s'estableixen els complements formatius que cal cursar per a l'anivellament i homogeneïtzació, amb una càrrega de trenta crèdits.

Totes les notificacions relatives a l'admissió es fan per correu electrònic i per carta. S'hi especifica la documentació necessària per fer efectiva la matrícula i el procés que cal seguir, especialment en el cas d'estudiants de fora.

Resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

Procés de matriculació tancat