Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Presentació

El màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania és un màster interdisciplinari que impulsa l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) i en el qual participen, a través d'un conveni, vuit universitats catalanes: la Universitat de Barcelona (coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida i la Universitat Pompeu Fabra.

Es tracta d'un màster oficial i interuniversitari de 90 crèdits, que consta de dues especialitats:
 • Teoria, Crítica i Cultura
 • Dones, Treballs i Polítiques Públiques


S'imparteix en dues modalitats: presencial i en línia. Totes dues tenen la mateixa estructura, especialitats, matèries i assignatures. A més, la modalitat en línia disposa del Campus Virtual.

El màster consta d'una matèria comuna obligatòria de 20 crèdits per a ambdues especialitats; una matèria específica obligatòria de 20 crèdits per a cada una de les especialitats; tres matèries de caràcter optatiu o comú en ambdues especialitats (35 crèdits), i un treball de fi de màster (15 crèdits).


Objectius

L'objectiu general del màster és formar investigadors i professionals capaços d'introduir la perspectiva de gènere en la recerca, la docència i la governança, i així contribuir a desenvolupar els valors de la igualtat i la millora del benestar de dones i homes en una societat justa i equitativa. Els dos objectius més concrets es desenvolupen a través de dues especialitats.
L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes.
L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Vic
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Lleida


Crèdits ECTS:
 90
Idioma de docència:
 Català i castellà
Places:
 30 de modalitat presencial i 30 de modalitat a distància
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

 • Llicenciats, graduats i professionals (tant homes com dones) que tinguin interès a conèixer l'aplicabilitat de les qüestions vinculades a les diferències de gènere a la seva disciplina o professió.
 • Persones amb voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l'àmbit institucional com en el polític i laboral, per tal d'acabar amb les discriminacions i les desigualtats per motiu de gènere.
 • Persones amb inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i els discursos transmesos per la tradició cultural i preocupades per la visibilitat o l'estudi de l'obra científica, tècnica, filosòfica o artística de les dones.
 • Persones amb formació en matèria de gènere que en aquest moment, ateses les noves figures laborals que requereixen les lleis d'igualtat, necessiten una titulació oficial.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
 • Títol universitari oficial de diplomatura o llicenciatura.
 • Títol de grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.

Competències

 • Conèixer en profunditat els principals corrents de la teoria feminista, la història de les dones i les aportacions de diferents disciplines a l'estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en la recerca i la docència de les diferents disciplines científiques, socials i humanes.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en la difusió del coneixement feminista.
 • Saber dissenyar, aplicar i avaluar plans d'igualtat en institucions i empreses públiques i privades.
 • Saber introduir la transversalitat de gènere en el disseny, l'aplicació i l'avaluació de polítiques públiques.
 • Adquirir procediments i tècniques de recerca i intervenció des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber resoldre qüestions de mediació intercultural, sobretot pel que fa a col·lectius de dones.

Calendari de preinscripció

Del 10 de febrer al 21 de juny de 2021.
Resolució: 30 de juny de 2021.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Nota mitjana ponderada dels estudis previs mitjançant l'expedient acadèmic (60 %).
 • Estudis previs i experiència professional relacionats amb la perspectiva de gènere (15 %).
 • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis del màster. Es tenen compte titulacions afins de les àrees d'arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències de la salut, i les titulacions d'Arquitectura i Ciències i Tecnologies de Telecomunicació (10 %).
 • Motivació personal expressada en una carta de motivació (10 %).
 • Coneixement del català, del castellà i d'una tercera llengua (5 %).

La Comissió, si ho considera oportú, pot entrevistar un estudiant abans de decidir sobre la seva admissió.

Resolució

L'alumnat acceptat ha d'aportar tots els documents originals i degudament legalitzats (si cal, com en el cas dels títols estrangers). Vegeu-ne més informació.
No es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció que no van acompanyades de la documentació, que ha d'haver estat lliurada dins del termini indicat.

Matrícula

Procés de matriculació tancat