Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Arqueologia

Presentació

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona ofereix una formació avançada en l'avantguarda dels estudis arqueològics actuals, que us permetrà apropar-te a l'arqueologia des d'una perspectiva diferent, aprofitant els darrers avenços metodològics i científics de què es disposa avui dia per respondre a qüestions relacionades amb l'arqueologia. Es tracta, doncs, d'un màster altament pluridisciplinari i transversal, on, a més de les eines tradicionalment emprades als estudis arqueològics, es fan servir també tot un seguit de disciplines, mètodes i tècniques provinents d'altres camps com la geologia, la geografia, l'antropologia, la biologia, la química o la conservació. Aquesta línia de recerca és el que a escala internacional s'engloba sota el paraigua de l'arqueometria.

Amb aquest màster, es vol formar professionals de l'arqueologia tant dins de l'àmbit de la recerca com de la pràctica arqueològica', la gestió i la conservació del patrimoni arqueològic. Amb aquest màster també es pot accedir a la realització de la tesi doctorals. Per tal d'entendre més bé els esdeveniments del passat, és imprescindible conèixer bé totes les eines disponibles que ajuden a comprendre el registre arqueològic des de tots els vessants i aplicant-hi tots els mitjans disponibles. Cal recordar que l'arqueologia es vincula a un patrimoni històric que no només cal recuperar, sinó que també s'ha de preservar i interpretar en clau històrica.

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia té un equip docent altament qualificat, amb una dilatada experiència dins de la recerca arqueològica multidisciplinària, a escala nacional i internacional, i us anirà guiant en aquesta fase de formació avançada mitjançant tutories personalitzades.

El pla de formació inclou un itinerari comú, centrat en mètodes i teories que poden ser aplicades a qualsevol cronologia o temàtica de l'arqueologia, i un itinerari especialitzat, segons quins siguin els interessos de la recerca: bioarqueologia i paleoambient, arqueologia dels materials i processos tecnològics, i registre d'estructures i territori. L'objectiu és oferir una formació en recerca aplicada, en la qual cada estudiant aplica els coneixements adquirits a casos pràctics particulars.

Objectius

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia té com a objectiu principal formar investigadors i professionals en les darreres tècniques científiques de recuperació, anàlisi, interpretació i patrimonialització del registre arqueològic. Aquests estudis tenen una funció doble: d'una banda, desenvolupar un perfil professionalitzador dins del camp de l'arqueologia contractual i, de l'altra, ser l'inici d'un itinerari acadèmic o investigador vers la realització d'una tesi doctoral en Arqueologia i la consegüent carrera professional en el camp de la recerca.

Aquest màster proporciona els coneixements i eines necessaris per analitzar i interpretar el registre arqueològic, tant en el camp de la recerca bioarqueològica i paleoambiental, de la cultura material i de les estructures, com en el dels espais i el territori. D'aquesta manera, l'alumnat pot integrar-se en equips arqueològics interdisciplinaris i, a la vegada, incorporar metodologies i tècniques procedents d'altres disciplines segons els seus interessos professionals o de recerca.

El pla de formació inclou, en primer lloc, un itinerari comú de mètodes, tècniques i marcs teòrics aplicables a tots els períodes cronoculturals i a diverses temàtiques arqueològiques, i, en segon lloc, tres itineraris especialitzats, segons els interessos de l'alumnat: Bioarqueologia i Paleoambient, Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics, i Registre d'Estructures i Territori. L'objectiu és oferir una formació completa en recerca aplicada, a partir de la qual cada estudiant pot aplicar els coneixements a la seva temàtica professional o de recerca.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 46,11 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2020-2021
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Es recomana un bon coneixement de llengua anglesa.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per poder ser admesos al màster els estudiants han de tenir alguna de les titulacions següents:
 • Grau d'Arqueologia.
 • Grau o llicenciatura d'Història (en els plans antics, llicenciatura de Geografia i Història, Filosofia i Lletres).
 • També es poden considerar altres llicenciatures i graus com a titulacions d'accés al màster. En tots els casos, l'acceptació depèn de la Comissió de Màster, que també pot ordenar la matriculació dels complements formatius que consideri necessaris dels que s'expliciten en l'apartat corresponent.

Competències

Competències generals:
 • Capacitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de mètodes i tècniques de treball noves i innovadores, que s'adaptin a l'àmbit científic, tecnològic o professional en el qual es desenvolupi l'activitat, prioritzant la interdisciplinarietat.
 • Capacitat per seleccionar i avaluar de manera crítica la teoria científica i els mètodes i tècniques adequats per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent-hi, quan sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposa en cada cas.
 • Capacitat per saber interpretar el desenvolupament de la disciplina i la vinculació que té amb la teoria arqueològica a través de les disciplines socials afins al seu desenvolupament històric.
 • Capacitat per contextualitzar els diferents processos històrics i paral·lelament avaluar críticament les fonts i els models teòrics, i per utilitzar de manera crítica l'analogia per contrastar hipòtesis concretes sobre les societats del passat.
 • Capacitat per gestionar la informació: recerca, recopilació sistemàtica, organització, selecció, presentació i coneixement dels diferents aspectes tècnics propis de la producció textual arqueològica i les seves implicacions en la indústria editorial (llenguatges específics i documentació gràfica), i per saber utilitzar de forma experta les possibilitats d'Internet (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades, etc.).
 • Capacitat per treballar en equip i per col·laborar en grups tant de caràcter disciplinari com interdisciplinari, així com per organitzar i planificar des de la recollida i registres de dades fins a la publicació definitiva dels resultats.


Competències bàsiques:
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitat socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida.


Competències transversals:
 • Capacitat per promoure el treball i la col·laboració en equip.
 • Capacitat per estimular el treball i la reflexió interdisciplinària.
 • Capacitat per formular propostes d'anàlisi i resoldre problemes a partir de la integració de dades de naturalesa diversa.
 • Capacitat per formular propostes innovadores, creatives i emprenedores.
 • Capacitat per promoure iniciatives que portin a implementar la comunicació i el lideratge.
 • Capacitat per planificar una recerca que respecti els principis de responsabilitat ètica i professional.


Competències específiques:
 • Capacitat per comprendre el significat del pas del temps en les transformacions dels processos socials, i per incidir en preocupacions contemporànies, com l'impacte humà en els ecosistemes, la globalització, la igualtat o el desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes d'adaptació de les societats humanes i el seu entorn i la interrelació entre cultures al llarg del temps, i per projectar el coneixement d'aquests processos del passat en la realitat actual.
 • Comprensió de les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre naturalesa i societat en la seva dimensió temporal.
 • Capacitat per reconèixer i analitzar la imatge artística i iconogràfica i la utilització que se'n va fer en les cultures del passat.
 • Capacitat per comunicar mitjançant diversos suports tot tipus d'aspectes relacionats amb la diversitat sociocultural, les representacions col·lectives i les identitats.
 • Habilitats per unir des d'un punt de vista multidisciplinari els plantejaments teòrics i els procediments de les àrees tant d'humanitats com de ciències socials i naturals aplicades.
 • Capacitat per generar propostes innovadores i competitives en la investigació a partir d'una aplicació científica pluridisciplinària.
 • Capacitat per fer i dirigir treballs de recerca propis de l'arqueologia, per interpretar-ne els resultats i inserir-los en el seu context geogràfic i històric.
 • Capacitat per desenvolupar una consciència crítica davant les diferents propostes teòriques.
 • Capacitat per aplicar correctament la metodologia i les fonts d'informació elegides, així com per gestionar la informació obtinguda per arribar a unes conclusions coherents amb els objectius proposats.

Calendari de preinscripció

  • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

  Resolució: 30 d'abril.


  • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.
  Resolució: 30 de juny.

  Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Procés de preinscripció obert

  FORMULARI

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els criteris de selecció, en ordre de prioritat, són els següents:
 • Expedient acadèmic de l'estudiant (nota mitjana de l'expedient de la llicenciatura o grau que dona accés al màster): 75 %.
 • Experiència curricular o professional en l'àmbit del màster (articles, participació en congressos, cursos, activitats professional en el sector, etc.): 25 %.


La Comissió resol l'admissió i selecciona els estudiants seguint els criteris descrits anteriorment.

Resolució

El procediment de selecció d'alumnes preinscrits i l'emissió de la resolució correspon a la Comissió de Màster. Un cop finalitza el període de preinscripció, la resolució es comunica en dos terminis mitjançant una notificació per correu electrònic adreçat a cada un dels alumnes preinscrits, en què se'ls comunica si han estat acceptats, si no han estat acceptats o si es troben en llista d'espera. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de sol·licitud de revisió per part de l'interessat durant un termini de deu dies a partir de l'emissió de la notificació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat