Universitat de Barcelona

Màster en Electroquímica. Ciència i Tecnologia

Màster nou que procedeix del màster Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Presentació

L'electroquímica és present en molts processos que trobem en productes quotidians que utilitzem o consumim habitualment: piles, bateries i acumuladors, metalls i recobriments, electrolitzadors per a la producció d'hidrogen o clor, reactors per al tractament d'aigües residuals, etc. Aquest fet justifica la necessitat d'una formació específica i d'alt nivell. El màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia pretén contribuir a cobrir les necessitats formatives en aquest àmbit.
Aquests estudis pretenen dotar l'alumnat de la capacitat per poder interactuar amb sectors industrials que requereixen coneixements d'electroquímica i començar una carrera d'investigació en aquesta àrea.

Es tracta d'un títol conjunt amb nou universitats públiques (UAB, UAM, UA, UB, UBU, UCO, UMU, US i UPCT) que reuneix una àmplia representació dels grups de recerca i docència en electroquímica d'arreu d'Espanya. Aquesta coordinació representa una concentració de l'oferta formativa única al sistema universitari espanyol. El màster està estructurat en seixanta crèdits ECTS, d'acord amb la normativa de l'EEES. Els vint-i-quatre crèdits de docència teòrica obligatòria es cursen de manera intensiva a partir del mes de gener, en una única universitat de les participants, a la qual acudeixen tots els alumnes inscrits al màster i els professors involucrats en el curs. Aquest fet afavoreix la mobilitat dels estudiants i la sinergia del coneixement. El màster està preparat per rebre alumnes de qualsevol país (sempre que coneguin la llengua en la qual s'imparteix la docència).

Objectius


 • Facilitar una formació de postgrau que cobreixi aspectes bàsics i aplicats en el camp de l'electroquímica.
 • Enfortir i fomentar la investigació tecnològica en electroquímica.
 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del màster en el camp de l'electroquímica i el contacte amb altres universitats, centres d'investigació i empreses actives en aquesta l'àrea.
 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat, com ara Electroquímica: Ciència i Tecnologia, amb les garanties de formació bàsica i aplicada en el camp de l'electroquímica perquè l'alumnat pugui desenvolupar la seva activitat professional en el sector industrial, en recerca o en docència.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Alacant
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Burgos
 • Universitat Còrdova
 • Universitat Múrcia
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Politécnica de Cartagena


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Castellà
Places:
 20
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
Centre de gestió:
  Facultat de Química
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Es considera adequada per a l'admissió al màster en Electroquímica. Ciència i Tecnologia l'acreditació d'alguna de les següents situacions:
 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau de ciències o enginyeria.

 • Estar en possessió d'un títol de llicenciatura de ciències o enginyeria o àrees afins obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a la publicació de l'RD 1393/2007.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els apartats anteriors, sempre que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de Màster.


 • Els estudiants podran matricular-se en qualsevol de les universitats que participen en el màster, la comissió de coordinació acadèmica del màster resoldrà les admissions, reconeixements i convalidacions.

  Competències


  • Comprensió de la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
  • Domini de les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
  • Coneixement de les possibilitats científiques i tecnològiques de l'electroquímica en diversos camps.
  • Capacitat per aplicar diferents metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
  • Capacitat per concebre, dissenyar i dur a terme de manera autònoma una recerca amb rigor acadèmic.
  • Capacitat per comunicar continguts científics a especialistes de la matèria, a experts d'altres especialitats i a la societat en general.

  Calendari de preinscripció

  Del 19 d'abril al 7 de setembre de 2022.

  Només es valoraran les sol·licituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció.)  Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  Procés de preinscripció tancat

  Documentació


  Matrícula

  Procés de matriculació tancat