Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities

Presentació

El màster Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals, és un programa internacional que pretén examinar com els actors locals (clústers, ciutats, regions, emprenedors, empreses i legisladors) generen competitivitat sota condicions globals de mercat.
Proporciona perspectives sobre l'economia globalitzada amb la vista centrada en les economies i les indústries creatives i culturals, ecosistemes urbans que fomenten l'emprenedoria, la creativitat, la innovació i les cultures empresarials.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • The University of Glasgow
Universitats Participants:
  • The University of Glasgow
  • Universitat Barcelona
  • Georg-August Universitat Gottingenstiftung Offentlichen Rechts
  • Uppsala Universiteit
  • National University Corporation, Kyoto University
  • Erasmus Universiteit Rotterdam


Crèdits ECTS:
 120
Centre de gestió:
  Facultat d'Economia i Empresa
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


L'estudiant amb estudis estrangers que vulgui fer la prova d'avaluació única necessària per exercir la professió d'advocat, ha de disposar de l'homologació a la llicenciatura de Dret que dona accés al màster o bé sol·licitar la convalidació al grau en una universitat espanyola i completar els estudis de grau de Dret abans d'accedir al màster.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Procés de preinscripció tancat

Matrícula

Procés de matriculació tancat