Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Polítiques Públiques (Mundus MAPP) / Master in Public Policy (Mundus MAPP)

Presentació

El Màster Erasmus Mundus en Polítiques Públiques (Mundus MAPP per les sigles en anglès) és un màster internacional de dos anys de durada, en resposta directa a les necessitats formatives creades per un entorn global en ràpida transformació i pels nous reptes que han d'afrontar les polítiques públiques.
El Mundus MAPP proporciona als estudiants els coneixements conceptuals i les competències professionals necessàries per comprendre els problemes de la política transnacional contemporània i intervenir-hi decisivament, del canvi climàtic al terrorisme internacional, passant pel fracàs en la regulació del sector financer. Permet entendre en detall i sistemàticament la manera en què operen i interactuen les institucions polítiques, junt amb els processos i polítiques públiques, des de l'economia política global fins als nivells nacional i local, posant un èmfasi especial en la intervenció europea en els diferents nivells de governança. La interdisciplinarietat i l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics són trets distintius del Mundus MAPP.

Objectius

http://www.mundusmapp.org/overall-aim-and-learning-outcomes


Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Pompeu Fabra
Universitats Participants:
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
  • Kozep-Europai Egyetem-Central European University
  • UNIVERSITY OF YORK


Crèdits ECTS:
 120
Idioma de docència:
 Anglès
Centre de gestió:
  Facultat de Dret
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Calendari de preinscripció

El procés d'admissió és gestionat per la Central European University, universitat coordinadora d'el programa Mundus MAPP.Formulari de preinscripció


Matrícula

Procés de matriculació tancat