Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Presentació

Les darreres generacions hem gaudit d'un progrés econòmic i social sense precedents, fonamentat en l'abundància energètica que proporcionen els combustibles fòssils. Tot sembla indicar, però, que aquesta era arriba a la fi. D'una banda, per la dificultat cada vegada més gran d'aprovisionament d'aquestes fonts i, de l'altra, perquè l'impacte que tenen sobre el medi ambient no és ni de bon tros negligible. En aquest context, la sostenibilitat apareix com el nou paradigma de prosperitat per al futur immediat.
En aquest màster es tracta el concepte de sostenibilitat des de totes les seves vessants i amb el degut rigor científic, i es prepara els estudiants per treballar en empreses i institucions que aportin solucions sostenibles o que integrin la sostenibilitat en la seva estratègia de negoci. Tal com mostren diversos estudis, es tracta d'un gran sector en expansió que ofereix una proporció important de treballs qualificats especialment, encara que no exclusivament, en el camp de les energies renovables i l'eficiència energètica. Un document elaborat l'any 2012 per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia assenyala que aquest sector genera llocs de treball de qualitat i, al nostre país, preveu un augment del 20 % de l'ocupació fins al 2015 i del 75 % fins al 2020.
L'ensenyament és presencial i el professorat procedeix de diversos departaments de les facultats de Física, Química, Biologia, Geologia, Dret i Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Es complementa amb seminaris impartits per professionals procedents de les nombroses empreses del sector implantades en el nostre entorn geogràfic. Inclou la possibilitat de fer pràctiques curriculars en alguna d'aquestes empreses i, fins i tot, de portar-hi a terme el treball de fi de màster.

Objectius

Aquest títol pretén fomentar entre els estudiants una mentalitat sensible i rigorosament fonamentada sobre el concepte general de sostenibilitat i desenvolupar competències en l'àrea de la protecció ambiental i la gestió energètica sostenible, és a dir, energies renovables, eficiència, estalvi energètic, etc. La formació adquirida en aquest màster permet inserir-se directament en el món professional i en diferents camps com ara el de la gestió, auditoria i planificació energètica o els dels impactes socioeconòmics i mediambientals de les noves energies. A més, el màster també serveix de preparació per aprofundir amb posterioritat el coneixement de les diverses tecnologies de la sostenibilitat mitjançant la recerca i la realització de tesis doctorals.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català i castellà: 85%, Anglès: 15%
Places:
 35
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Física
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Estudiants especialment sensibles als reptes de la sostenibilitat energètica que desitgin adquirir una formació acadèmica rigorosa en aquest camp, amb un èmfasi especial en les energies renovables, per orientar la seva carrera professional envers la investigació, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa a coneixements i per assegurar un seguiment adequat del màster, els estudiants han de tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i un bon domini de la llengua anglesa. El màster també està obert a alumnes procedents d'empreses que vulguin aprofundir els coneixements en camps o tècniques específiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster cal haver obtingut el grau o la llicenciatura de Física, Química, Geologia, Ciències Ambientals, Enginyeria de Materials, Enginyeria Geològica, Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Enginyeria de l'Energia o Enginyeria en Tecnologies Industrials. La Comissió Coordinadora valorarà la possibilitat que alumnes d'altres enginyeries, llicenciatures i graus cursin el màster i n'analitzarà el currículum acadèmic i professional individualment. En aquest cas, si s'escau, la Comissió Coordinadora establirà els complements formatius necessaris per assegurar el nivell competencial previ de l'estudiant. Aquests complements consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química d'aquesta universitat.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països amb graus de 180 crèdits, la Comissió Coordinadora del màster analitzarà el currículum acadèmic de cada candidat i, quan escaigui, oferirà els complements formatius necessaris per poder seguir amb normalitat les matèries del màster. Aquests complements de formació no superaran els 30 crèdits i, com en el cas anterior, consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química.

Competències

 • Planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies, tant renovables com no renovables.
 • Determinar els cicles de vida i les empremtes ecològica, hídrica i de carboni.
 • Fer balanços d'energia per determinar rendiments i optimitzar processos energètics.
 • Identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics i planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.
 • Assessorar projectes en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat energètica i analitzar, des del punt de vista econòmic, els projectes energètics.
 • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia i la seva logística i gestió d'estocs.
 • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades.
 • Utilitzar els conceptes i les fonts del dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per protegir el medi ambient i interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 23 de juny de 2021.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del màster valorarà cada sol·licitud aplicant la ponderació següent:
 • Titulació i expedient acadèmic: 80 %.
 • Experiència professional: 15 %.
 • Anglès (mínim nivell B1): 5 %.

Resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

Del 19 al 23 de juliol (només alumnes de nou ingrés).

Del 13 al 17 de setembre (tots els alumnes).

Procés de matriculació obert

FORMULARI