Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Física Nuclear (European Master in Nuclear Physics)

Presentació

Màster universitari nou que ofereix places de nou accés per al curs 2020-2021. La informació estarà disponible ben aviat.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Sevilla
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Università degli Studi di Catania
 • Università degli Studi di Padova
 • Université de Caen Basse-Normandie


Crèdits ECTS:
 120
Centre de gestió:
  Facultat de Física

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


L'estudiant amb estudis estrangers que vulgui fer la prova d'avaluació única necessària per exercir la professió d'advocat, ha de disposar de l'homologació a la llicenciatura de Dret que dona accés al màster o bé sol·licitar la convalidació al grau en una universitat espanyola i completar els estudis de grau de Dret abans d'accedir al màster.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Procés de preinscripció tancat

Matrícula

Del 28 de setembre al 2 d'octubre.

Procés de matriculació tancat