Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis de Cinema i Cultures Visuals

Presentació

El màster universitari d'Estudis de Cinema i Cultures Visuals és un màster de vocació internacional que té com a objectiu fonamental la recerca i la reflexió al voltant de la cultura audiovisual contemporània i de la història i evolució de les imatges en moviment.
L'àmbit d'acció del màster és el cinema en tota la diversitat (ficció, documental, experimental, cinema d'autor, cinema popular, etc.), vist des de diferents perspectives (històrica, estètica i industrial) incloent-hi la visió des de les àrees d'estudis culturals, de gènere o sobre la recepció, tenint en compte les innovacions d'aquest art (realitat virtual, realitat augmentada, cinema 360, cinema XR, etc.) i també l'univers multipantalla canviant en què es troba immersa la societat contemporània: sèries de televisió, videojocs, continguts interactius o creats específicament per a Internet, cinema expandit, videoart, etc. L'enfocament és transversal i posa un èmfasi especial en la intersecció entre l'audiovisual i els estudis culturals. La titulació, dedicada a la investigació i reflexió sobre el cinema i la cultura audiovisual contemporània, s'imparteix de manera majoritària en anglès, per la qual cosa va adreçada a estudiants tant de l'àmbit nacional com internacional.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 120
Idioma de docència:
 Anglès i espanyol
Centre de gestió:
  Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
i>

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 25 de març al 18 de juny de 2021.
Resolució: 28 de juny.

- Segon període (extraordinari, en funció de les places disponibles): del 19 de juny al 23 de juliol de 2021.
Resolució: 15 de setembre.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Matrícula

Del 8 al 10 de setembre de 2021.

Procés de matriculació tancat