Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social

Presentació

El màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social respon a la necessitat de promoure investigacions i pràctiques socials especialitzades que puguin donar resposta a les necessitats i als drets bàsics de les persones en l'estat del benestar.

El màster pretén, d'una banda, formar investigadors capaços d'identificar, analitzar i proposar accions que impulsin els drets que atorga la societat del benestar des d'una visió globalitzadora i, de l'altra, capacitar experts en el disseny, avaluació i gestió de programes institucionals i equips professionals en l'àmbit de l'exclusió social.
El màster ofereix una formació adreçada a capacitar experts altament qualificats en les actuacions següents:
 • El disseny i desenvolupament d'investigacions multidisciplinàries per afavorir polítiques i pràctiques professionals capaces d'abordar problemàtiques d'exclusió social.
 • L'anàlisi i avaluació institucional i comunitària dels programes i projectes de prevenció i atenció a individus i col.lectius en situacions d'exclusió i desigualtat socials.
 • La direcció i gestió d'equips multidisciplinaris que treballen per a la integració social de les persones, ja sigui en la prevenció de les causes o en el tractament dels efectes de les situacions d'exclusió social.


En aquest sentit, el màster té com a objectiu prioritari proporcionar coneixements, destreses i aptituds orientades a la recerca i la gestió d'institucions i professionals en diferents contextos socials des d'una perspectiva holística, interdisciplinària i multiprofessional.
El màster pretén oferir una formació que aprofundeixi en el coneixement i la investigació dels processos de globalització i transnacionalització contemporanis. Vivim en temps de societat xarxa, hipercomunicació i fluxos territorials, laborals, culturals i identitaris (Castells, 1995). Tots aquests processos han transformat completament les estructures, configuracions i formes d'organització de les societats actuals. Han promogut també canvis radicals en la manera d'entendre i planificar les polítiques econòmiques, laborals i culturals, atès que han sobrepassat l'espai concret de la ciutat i la nació, i han assolit una dimensió planetària. S'han produït modificacions en la naturalesa de les relacions socials, laborals, educatives, però també en els reptes i problemàtiques que es plantegen en la vida de les persones. Les novetats que aquest canvi de paradigma que anomenem globalització o mundialització ha produït s'han de conèixer en profunditat i analitzar reflexivament abans de fer qualsevol exercici de recerca sobre què ens passa i plantejar qualsevol presa de decisions respecte a les orientacions de l'acció social.

Objectius

A partir de l'enfocament general del màster d'Estudis Avançats en Exclusió Social, es concreten tres objectius generals que n'estructuren la proposta formativa:
 • Dotar l'estudiant d'eines teòriques i de metodologies de recerca en l'àmbit de les ciències socials necessàries per analitzar l'exclusió i la desigualtat social al món contemporani.
 • Formar l'estudiant en modalitats de diagnòstic i avaluació de situacions socials complexes orientades a la presa de decisions comunitàries, institucionals i professionals.
 • Proporcionar a l'estudiant coneixements i tècniques de disseny, gestió i supervisió de programes i equips d'intervenció social en contextos d'exclusió.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català (85 %) i castellà (15 %)
Places:
 30
Centre de gestió:
  Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Observacions
 Tríptic

Perfil d'accés

El màster té una doble finalitat. D'una banda, professionalitzadora, amb l'objectiu de formar professionals amb amplis coneixements sobre l'exclusió social, i, de l'altra, investigadora, atès que dota els estudiants dels instruments necessaris per dur a terme projectes de recerca en aquest àmbit.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit social (treball social, psicologia social, sociologia, antropologia), en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, psicopedagogia) i en l'àmbit de la salut (infermeria), i també a altres titulats que acreditin una trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.
El màster està orientat a titulats amb una formació universitària superior.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Titulacions oficials d'accés:
- Treball Social
- Educació Social
- Magisteri
- Infermeria
- Pedagogia
- Psicologia
- Sociologia
- Psicopedagogia
- Antropologia Social i Cultural
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

La Comissió acadèmica del màster també pot considerar (depenent de la disponibilitat de places) acceptar sol.licituds provinents de candidats amb altres estudis, que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Pel que fa a les competències lingüístiques l'estudiant ha de dominar el castellà o el català.

Atès que els estudiants del màster hi accedeixen des de titulacions oficials diverses, i amb la intenció de garantir l'anivellament en continguts comuns necessaris per a un desenvolupament òptim dels estudis, s'ofereixen dues assignatures de sis crèdits que es poden cursar, de manera intensiva, abans de començar el màster (mes de setembre).

Amb aquesta formació volem garantir l'assoliment de les competències bàsiques, generals i específiques, per mitjà dels continguts bàsics i transversals relacionats amb l'exclusió social, i que no s'imparteixen en les titulacions de grau o equivalents.

Han de cursar els complements formatius proposats els estudiants que provinguin de les titulacions següents:

Àmbit de l'educació:
- Magisteri

Àmbit de la salut:
- Infermeria

Àmbit social:
- Direcció i Administració d'Empreses
- Econòmiques
- Ciències Polítiques
- Dret

I també els graduats o llicenciats en altres graus que acreditin més de dos anys de trajectòria professional centrada en l'àmbit social, educatiu i sanitari.

Si es presenten aquestes acreditacions, la Comissió de coordinació del màster estudia, de manera individualitzada, els casos que poden quedar exempts de cursar-los.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per iIntegrar i comprendre coneixements complexos i traduir-los en propostes d'estudi, investigació i desenvolupament professional en contextos socials de conflicte o dificultat social.
 • Capacitat per dur a terme una anàlisi crítica i compromesa de les realitats socials i de les seves implicacions ètiques en l'exercici investigador i professional.
 • Capacitat per dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'investigació en ciències socials adequats a les problemàtiques i contextos socials propis del camp d'estudi.
 • Capacitat per construir i implementar processos de direcció i coordinació d'equips de recerca multidisciplinaris o multiprofessionals.
 • Capacitat per desenvolupar, de forma oral i escrita, projectes, informes i memòries de treball en l'àmbit de les ciències socials.
 • Capacitat per planificar, executar i valorar eines teòriques, metodològiques i tecnològiques que, basades en criteris de justícia i igualtat social, es dirigeixin a la millora i transformació dels contextos de recerca i intervenció.
 • Capacitat per elaborar, desenvolupar i avaluar programes d'intervenció social orientats a la prevenció i tractament de les situacions d'exclusió social des d'una perspectiva centrada en el respecte als drets humans, als valors de la cultura democràtica, a la diversitat cultural i al gènere.
Competències específiques
 • Capacitat per establir i formular categories d'anàlisi científica per a l'estudi i diagnòstic de les situacions de desigualtat i exclusió social.
 • Capacitat per aplicar paradigmes i models teoricotècnics adequats a les necessitats d'anàlisi i intervenció en contextos d'exclusió social.
 • Capacitat per desenvolupar processos d'observació i estudi dels sistemes públics i dels programes socials per a la prevenció de l'exclusió social.
 • Capacitat per detectar necessitats i proposar pautes d'acció, orientades a la millora de la qualitat i l'optimització d'institucions socials, culturals i educatives.
 • Capacitat per conèixer i aplicar processos de coordinació i dinamització d'equips multidisciplinaris o multiprofessionals.
 • Capacitat per dissenyar i executar programes d'avaluació institucional i de projectes de l'àmbit social o sanitari adscrits a polítiques de lluita contra l'exclusió social.
 • Capacitat per formular i desenvolupar projectes d'innovació per a la intervenció social i educativa.
 • Capacitat per proposar i dissenyar indicadors de qualitat i mesures que promoguin el desenvolupament de bones pràctiques i previnguin els conflictes en equips professionals pertanyents a l'àmbit de l'exclusió social.
 • Capacitat per orientar, gestionar i avaluar la intervenció social sota criteris i aspiracions de justícia, igualtat i promoció social.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

 • Trajectòria formativa (40 %). Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tenen en compte altres formacions (màster, postgraus, etc.) relacionades amb la naturalesa del màster.
 • Trajectòria professional en el camp de l'exclusió social (40 %). En aquest cas es valoren tres elements diferenciats per ordre de rellevància:
  • 1. Nombre d'anys en sectors professionals relacionats amb la inclusió i exclusió social.
  • 2. Importància dels càrrecs exercits en institucions o programes relacionats amb la inclusió i exclusió social.
  • 3. Rellevància de les funcions professionals exercides en aquestes institucions i programes
 • Expedient acadèmic (10 %). Es té en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o equivalent
 • Motivacions (10 %). Es valoren els elements que justifiquen l'elecció del màster.

Resolució

La Comissió de Coordinació del Màster duu a terme la selecció i admissió dels estudiants.
La resolució del procés de selecció s'anunciarà el dia 13 de juliol de 2018, i la Secretaria del màster contactarà amb els sol.licitants admesos per comunicar-los l'acceptació. Les reclamacions contra aquesta resolució es poden adreçar a la secretaria del màster a partir de la data de resolució.