Universitat de Barcelona

Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera

Presentació

El màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (FPELE) prepara futurs professionals en la recerca i l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera (ELE). Proporciona una formació teòrica i pràctica completa en l'ensenyament de les llengües estrangeres en general i de l'ELE en particular, i a més forma professionals en les diferents àrees de recerca relacionades amb aquesta àrea de coneixement.


Aquest màster interuniversitari el coordina la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona en col.laboració amb el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

L'interès acadèmic, científic i professional d'aquest màster, pioner en la formació de professors d'ELE, és indubtable. Molts dels professionals que avui treballen en el món de l'ELE (en departaments d'espanyol d'universitats internacionals, en centres de l'Institut Cervantes, en escoles d'idiomes, en editorials, etc.) han estat alumnes d'alguna de les seves més de 25 edicions.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics en ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres i aplicar-los a contextos específics d'ensenyament.
 • Assimilar els coneixements teoricopràctics sobre el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol per poder donar-los un tractament didàctic adequat al context d'ensenyament.
 • Conèixer els diferents enfocaments didàctics d'ensenyament de l'ELE i aplicar-los a la planificació i l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge de llengües, sent coherents amb el context d'ensenyament.
 • Analitzar activitats d'ensenyament-aprenentatge per adaptar-les i aplicar-les a l'aula per propiciar oportunitats d'aprenentatge i crear activitats pròpies.
 • Llegir críticament treballs de recerca sobre L2 i elaborar treballs de recerca en aprenentatge i didàctica d'ELE.
 • Utilitzar les eines que facin possible la introspecció i la reflexió sobre el procés formatiu propi, per així avaluar l'actuació docent d'un mateix segons les exigències del context d'ensenyament.
 • Assumir diferents responsabilitats professionals en el món de l'ELE.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra


Crèdits ECTS:
 90
Idioma de docència:
 castellà 100 %
Places:
 25
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat d'Educació
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster s'adreça a llicenciats o graduats (o amb titulacions estrangeres equiparables) en Filologia, Traducció, Pedagogia o que vulguin reorientar la seva formació professional. El màster ha tingut, des del principi, caràcter internacional i l'han cursat estudiants dels cinc continents. Es pretén que aquesta característica es mantingui i permeti continuar amb l'enriquiment intercultural que representa treballar amb grups d'estudiants de procedències diverses.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Cal ser llicenciat o graduat (o tenir una titulació estrangera equiparable) en Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes. S'admeten també candidats d'altres titulacions afins a l'àrea de coneixement de les ciències socials i jurídiques (Història, Dret, Economia, etc.), ja que la seva formació els capacita per ensenyar l'espanyol propi dels discursos professionals.

Els estudiants no nadius d'espanyol han de poder demostrar un alt nivell de competència oral i escrita en espanyol (nivell C1 o C2 del MECR) o tenir el diploma DELE superior C2 expedit per l'Institut Cervantes.

Es recomana disposar, com a mínim, del nivell B2 d'anglès (certificat de nivell avançat de les escoles oficials d'idiomes o First Certificate in English de la Universitat de Cambridge). Igualment, es valora el coneixement d'altres llengües (francès, alemany, italià, etc.).

Per als estudiants no procedents de Filologia, Lingüística, Traducció, Pedagogia, Educació o Llengües Modernes que vulguin reorientar la seva activitat professional cap a l'ensenyament d'ELE, s'ofereix un complement formatiu de deu crèdits amb dues assignatures (cadascuna de cinc crèdits): Introducció a la Didàctica de Llengües Estrangeres i Introducció a la Lingüística per a Professors de Llengües Estrangeres.

Aquestes assignatures complementàries treballen respectivament els fonaments de la didàctica de les llengües estrangeres i de la lingüística, per garantir un nivell mínim d'homogeneïtat en els coneixements inicials d'estudiants de perfils diversos i procedents d'àrees diferents.

Competències

Competències generals:

 • Gestionar (identificar, organitzar i sistematitzar) la informació per construir coneixement en processos didàctics i de recerca.
 • Observar, avaluar i reflexionar sobre l'actuació i el procés formatiu d'un mateix.
 • Treballar en equip d'acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la diversitat.


Competències específiques:

 • Identificar i aplicar els conceptes fonamentals que descriuen el procés d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres.
 • Interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los un tractament didàctic adequat al context d'ensenyament.
 • Aprofundir en la descripció formal dels nivells d'anàlisi de la llengua: fonètic, morfosintàctic, lèxic i discursiu.
 • Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de les llengües sent coherents amb el context d'ensenyament, el currículum i l'enfocament metodològic segons el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 • Dissenyar i implementar diverses activitats i oportunitats d'aprenentatge a l'aula, que afavoreixin el desenvolupament de la competència comunicativa dels aprenents d'espanyol en tots els nivells del MECR.
 • Seleccionar i desenvolupar materials didàctics adequats a diversos contextos i situacions d'aprenentatge.
 • Integrar els recursos que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'ensenyament de l'ELE.
 • Incorporar diverses manifestacions culturals hispanes, com ara el cinema i la literatura, com a recurs didàctic a l'aula d'ELE.
 • Desenvolupar les estratègies necessàries per comprendre treballs de recerca sobre ensenyament i aprenentatge de les L2.
 • Recopilar, analitzar i interpretar dades empíriques per elaborar treballs de recerca en l'àmbit de l'aprenentatge i la didàctica de l'ELE.
 • Utilitzar els recursos de les TIC en la recollida i anàlisi de dades per fer recerca en l'àmbit de l'ELE.
 • Respondre a les exigències del context d'ensenyament i assumir diferents responsabilitats com a professor i membre d'un equip docent.

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 30 de juny de 2021.
Resolució: segona setmana de juliol.

En el cas que restin places vacants s'obrirà un nou període de preinscripció a partir del dia 6 de juliol de 2021.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

En el procés de selecció de l'alumnat es tenen en compte els criteris següents: expedient acadèmic, experiència professional i raons que impulsen a cursar el màster.

En aquesta selecció es tenen en compte els aspectes següents (puntuació màxima: 15):
1. Expedient acadèmic del títol amb què s'accedeix al màster (fins a 6 punts)
2. Carta de motivació personal (fins a 3 punts)
3. Experiència en grups o projectes de recerca (fins a 2 punts)
4. Experiència com a professor de llengua o literatura (fins a 2 punts)
5. Possessió de beques o ajudes per cursar el màster (fins a 2 punts)

A la carta de motivació, l'estudiant ha d'explicar les raons que el porten a voler cursar el màster. En avaluar-la, es tenen en compte:
 • l'interès professional en l'ELE,
 • la curiositat intel.lectual, i
 • la capacitat per projectar la formació rebuda.

Resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 20 al 24 de juliol de 2020.

Setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període de matrícula).

Procés de matriculació tancat