Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Presentació

El màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes és un màster d'orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació inicial basada en l'adquisició de les competències necessàries per exercir la docència, tant en centres públics com en centres privats, d'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.


Les diverses especialitats que s'imparteixen a la Universitat de Barcelona, tenen un professorat actualitzat i en contacte permanent amb la realitat educativa. El professorat del màster, organitzat en equips docents i coordinat tant des del vessant d'especialitat com des d'un vessant transversal, assegura uns índexs de qualitat, imprescindibles en un màster d'aquestes característiques, amb una elevada incidència social i educativa.
Es pot consultar la programació vigent a la taula Distribució de les especialitats del màster.
El Departament d'Ensenyament informa sobre els requisits per a la incorporació a la borsa de treball i especifica les exempcions de cursar el màster per accedir-hi.

Objectius

La formació ha de garantir que s'assoleixen els coneixements, habilitats i actituds necessaris per exercir de docent en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, en la formació professional i en els ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes. Així, l'alumnat ha d'haver adquirit les competències necessàries per:
 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, i també el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies de cada ensenyament.
  - Concretar el currículum que es vulgui implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge posant una atenció especial en l'equitat, l'educació emocional i els valors, la igualtat de drets i oportunitats, i la diversitat, així com desenvolupant les funcions de la tutoria.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant, promoure'n la capacitat perquè aprengui per si mateix i amb altres persones, i per resoldre conflictes.
 • Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu.
 • Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge, i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels fills.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català i castellà
Places:
 390
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat d'Educació
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants que ja tinguin un doctorat, una enginyeria, una arquitectura, una llicenciatura, una diplomatura o un títol de grau superats i que vulguin ser professor o professora d'ensenyaments secundaris (ESO, batxillerat i formació professional).

A causa de les característiques del títol, és convenient que els futurs estudiants tinguin les característiques següents
 • Estar interessats per l'ensenyament.
 • Tenir prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat que es vulguin cursar.
 • Estar interessats en la cultura entesa en el sentit més ampli i comprensiu.
 • Tenir interès i facilitat pel que fa a la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.
 • Estar interessats i haver participat en projectes d'intervenció social, socioeducatius, o d'altres, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.
 • Conèixer i tenir facilitat en l'ús de les llengües estrangeres.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'estableix que per a l'ingrés al màster és un requisit l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar, la qual cosa es verificarà mitjançant una prova de la qual quedarà exempt qui estigui en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponen amb l'especialització escollida.
La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.
D'altra banda, en l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'indica que per accedir al màster s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Més informació sobre l'acreditació del nivell de llengües.

Competències

Perfil de competències específiques
 • Coneixement del valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen als ensenyaments respectius.
 • Pel que fa a la formació professional, coneixement de l'evolució del món laboral, de la interacció entre la societat, el treball i la qualitat de vida, així com de la necessitat d'adquirir la formació adequada per a l'adaptació als canvis i transformacions que poden requerir les professions.
 • Pel que fa a l'orientació psicopedagògica i professional, coneixement dels processos i recursos per a la prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència, i dels processos d'avaluació i d'orientació acadèmica i professional.


Perfil de competències transversals
 • Coneixement de les funcions, característiques, normatives, organització i evolució històrica del sistema educatiu espanyol i de la seva concreció a Catalunya, i dels components bàsics de l'organització dels centres educatius i la seva vinculació amb el context polític i administratiu.
 • Coneixement dels aspectes fonamentals i definitoris de la societat i de la realitat familiar actual, així com del paper que tenen en l'educació. Capacitat d'establir canals de comunicació i col·laboració efectius entre el centre educatiu, l'alumnat i les seves famílies. Comprensió de la importància de l'acció tutorial i de l'orientació educativa, i capacitat per aplicar mesures per promoure l'educació.
 • Coneixement de les característiques del desenvolupament psicològic de l'alumnat, dels seus contextos socials i de les seves motivacions.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar estratègies que permetin aprofitar els processos d'interacció i de comunicació a l'aula, i metodologies que permetin obtenir un rendiment educatiu òptim.
 • Capacitat per transformar els aspectes generals i específics del currículum en programes d'activitats i de treball. Capacitat per planificar i programar la intervenció educativa atenent als objectius i les competències que l'alumnat ha d'assolir.
 • Capacitat per aplicar estratègies i instruments d'avaluació adaptats a les característiques de l'àrea de coneixement, als objectius específics i generals i a les competències que s'han d'assolir.
 • Capacitat per identificar i donar resposta a les diferències individuals i a la diversitat de l'alumnat. Capacitat per detectar les dificultats d'aprenentatge específiques de la disciplina i per aplicar-hi recursos que en facilitin la superació.
 • Capacitat per integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives.
 • Capacitat per fer servir diferents mètodes de mediació i de resolució de conflictes. Capacitat per potenciar el treball en equip i la coordinació pedagògica.
 • Habilitat per aplicar tècniques i metodologies fonamentals de la investigació educativa, i capacitat per dissenyar i desenvolupar projectes de recerca i innovació aplicats al conjunt de la intervenció educativa i a les situacions específiques de l'àrea de coneixement. Capacitat per aplicar propostes docents innovadores.
 • Compromís ètic basat en la capacitat de crítica i autocrítica, i en la importància social de l'educació.
 • Capacitat per promoure el mètode científic com a instrument de recerca i aprenentatge. Capacitat per utilitzar el coneixement científic propi de la disciplina per elaborar models que facilitin la comprensió de la realitat i l'actuació argumentada, fonamentada i crítica en relació amb els temes candents de la nostra societat.

Perfil de competències transversals

 • Conèixer les funcions, les característiques, les normatives, l'organització i l'evolució històrica del sistema educatiu espanyol i de la seva concreció a Catalunya, i els components bàsics de l'organització dels centres educatius i la seva vinculació amb el context polític i administratiu.
 • Conèixer els aspectes fonamentals i definitoris de la societat i de la realitat familiar actual, així com el paper que tenen en l'educació. Establir canals de comunicació i col·laboració efectius entre el centre educatiu, l'alumnat i les seves famílies. Comprendre la importància de l'acció tutorial i de l'orientació educativa, i saber aplicar mesures per promoure l'educació.
 • Conèixer les característiques del desenvolupament psicològic de l'alumnat, dels seus contextos socials i de les seves motivacions.
 • Dissenyar i aplicar estratègies que permetin d'aprofitar els processos d'interacció i de comunicació a l'aula, i metodologies que permetin d'obtenir un rendiment educatiu òptim.
 • Transformar els aspectes generals i específics del currículum en programes d'activitats i de treball. Saber planificar i programar la intervenció educativa atenent als objectius i les competències que l'alumnat ha d'assolir.
 • Aplicar estratègies i instruments d'avaluació adaptats a les característiques de l'àrea de coneixement, als objectius específics i generals i a les competències que s'han d'assolir.
 • Identificar i donar resposta a les diferències individuals i a la diversitat de l'alumnat. Detectar les dificultats d'aprenentatge específiques de la disciplina i aplicar-hi recursos que en facilitin la superació.
 • Integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives.
 • Fer servir diferents mètodes de mediació i de resolució de conflictes. Potenciar el treball en equip i la coordinació pedagògica.
 • Aplicar tècniques i metodologies fonamentals de la investigació educativa, i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació i innovació aplicats al conjunt de la intervenció educativa i a les situacions específiques de l'àrea de coneixement. Aplicar propostes docents innovadores.
 • Adquirir un compromís ètic basat en la capacitat de crítica i autocrítica, i en la importància social de l'educació.
 • Promoure el mètode científic com a instrument d'investigació i aprenentatge. Utilitzar el coneixement científic propi de la disciplina per elaborar models que facilitin la comprensió de la realitat i l'actuació argumentada, fonamentada i crítica en relació amb els temes candents de la nostra societat.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La preinscripció per al màster depèn de la Generalitat de Catalunya.

 

Acccediu al següent document informatiu.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Segons consta en l'apartat 3 del document aprovat el 27 de febrer de 2008 per la Comissió de programació i ordenació acadèmica del Consell interuniversitari de la Generalitat de Catalunya, el Consell interuniversitari de Catalunya s'encarrega de la coordinació i de la gestió de les proves d'accés al màster. Aquesta prova, que és única per a totes les titulacions que permeten accedir al màster, està dissenyada i corregida per una comissió per a cada especialitat, integrada per representats de les diferents universitats de Catalunya que ofereixen cada especialitat. L'oficina de preinscripció universitària de Catalunya té un paper importantíssim en tot aquest procés.

Resolució

La nota d'accés per a l'assignació de places és la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés a l'especialitat de màster que sol·liciteu.

Més informació

Matrícula

El calendari de preinscripció i matrícula està determinat pel Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Més informació